• Záverečná zpráva

    • Hodnotiaca správa

     43. ročníka Celoštátnych športových hier sluchovo postihnutých žiakov

     Levoča

      

     1.Všeobecná časť:

     V dňoch 13.6. – 17.6.2007 sa uskutočnil 43. ročník Celoštátnych športových hier sluchovo postihnutých žiakov (CŠH SPŽ). Usporiadaním týchto športových hier bola MŠ SR poverená Spojená špeciálna škola internátna Jána Vojtašáka v Levoči. 115 účastníkov hier tvorili súťažiaci, pedagogický doprovod, organizačný a prípravný výbor.

      

     2.Športovo – technická časť:

     Súťažilo sa v atletike, basketbale dievčat  a vo futsale chlapcov.

      

           Atletika:

     V atletike boli nasledujúce disciplíny:

                 dievčatá:                                         chlapci:

     beh na 60m                                       beh na 60m

     beh na 600m                                     beh na 1000m

     skok do výšky                                 skok do výšky

     skok do diaľky                                 skok do diaľky

     vrh guľou 3kg                                  vrh guľou 4kg

     štafeta 4x 60m                                   štafeta 4x 60m

      

       Súťaž v atletike prebiehala na atletickom štadióne SUZ v Levoči, ktorý bol pred súťažou v atletických disciplínach kvalitne pripravený.   Organizačný výbor po dohode s vedúcimi výprav a rozhodcami rozhodol , že na záver súťaží v atletike zaradí štafetu 4x 60m a nie štafetu 4x 100m, ako tomu bolo minulý rok v atletickej hale. Výkonnosť v  atletických disciplínach bola  dobrá, o čom svedčia aj dosiahnuté výkony /výsledky sú súčasťou záverečnej správy/ .  V atletických disciplínach v tomto roku bol vytvorený  rekord v štafete chlapcov  4 x 60 m výkonom 30,5 sek. Ostatné výkony za rekordmi z minulých rokov zaostávali aj pre nepriaznivé počasie počas súťaží  vo vrhu guľou  - dievčat a chlapcov, v skoku do výšky – dievčat a skoku do diaľky – chlapcov. Vysoko  bola hodnotená zo strany vedúcich výprav a zo strany organizačného výboru činnosť  rozhodcov, ktorí nemalou mierou prispeli k bezproblémovému priebehu ľahkoatletických disciplín.

       Organizácia:  aj napriek nepriaznivému počasiu bol časový harmonogram dodržaný.

       Návrh pre nasledujúce CŠH SPŽ:  podľa možností poriadajúcej školy usporiadať súťaž v atletike v hale a trénovať súčasne štafetový beh 4x100m aj 4x60m.

       Výsledky: priložené v prílohe.

      

             Futsal – chlapci:

             Všetky futsalové zápasy prebiehali v športovej hale SOU Majstra Pavla v Levoči. Jednotlivé stretnutia mali dobrú úroveň a vidno, že herná kvalita športovcov sa vyrovnáva. Aj napriek tomu , že futsal je do programu športových hier zaradený len druhý rok, neboli väčšie problémy so zvládnutím pravidiel.  Protesty na prácu rozhodcov neboli a ich práca bola hodnotená veľmi dobre.

     Návrh pre nasledujúce CŠH SPŽ: ponechať priebeh turnaja v športovej hale alebo v telocvični, neustále žiakov upozoňovať na rozdielne pravidlá medzi malým futbalom a futsalom.

     Systém turnaja: jedna skupina hrá každý s každým.

     Výsledky: priložené v prílohe.

      

           Basketbal – dievčatá:

     Basketbalový turnaj prebiehal v  športovej hale SUZ v Levoči, ktorá bola na súťaž primerane pripravená. Vzhľadom na to, že niektoré školy nemohli na túto súťaž pripraviť dostatočný počet dievčat, či už z dôvodu ochorenia alebo nedostatku dievčat do šestnásť rokov, súťaž odohrali tri družstvá v jeden deň. Jednotlivé basketbalové stretnutia mali aj napriek tomu dobrú úroveň.  Práca rozhodcov bola kvalitná, bez akýchkoľvek protestov zo strany vedúcich družstiev alebo organizačného výboru.

     Systém turnaja: jedna skupina hrá každý s každým.

     Výsledky: priložené v prílohe.

      

     3.Kultúrno – spoločenská časť:

     Usporiadajúca škola pripravila pre všetkých účastníkov 43. ročníka bohatý kultúrny program. Okrem návštevy historickej časti mesta , prehliadky kultúrnych pamiatok,  účastníci hier navštívili Spišský hrad. Piatkový večer športovci strávili na filmovom predstavení – DREAMGIRLS.

     Na záver boli najlepší súťažiaci jednotlivci a družstvá vedením školy, členmi organizačného výboru a hosťami odmenení medailami, diplomami a vecnými cenami. Víťazné školy obdržali putovné poháre v jednotlivých športoch a tiež v celkovom hodnotení.

     Po vyhodnotení bola pre všetkých účastníkov pripravená detská diskotéka.

      

     4.Stravovanie:

     Stravovanie zabezpečovala poriadajúca škola a bolo na veľmi dobrej úrovni. Stravné balíčky boli vydávané pri raňajkách. Všetky športoviská boli zabezpečené dostatočným množstvom tekutín.

      

     5.Ubytovanie:

     Ubytovanie pre časť účastníkov bolo pripravené v priestoroch internátu poriadajúcej školy. Ostatní súťažiaci a pedagogický dozor mali pripravené ubytovanie v internátoch  Pedagogickej školy a Poľnohospodárskeho učilišťa Majstra Pavla v Levoči. Všetci účastníci boli disciplinovaní, o čom svedčí aj skutočnosť, že neboli na riaditeľstvo dané žiadne sťažnosti. Za toto konštatovanie patrí poďakovanie všetkým pedagogickým pracovníkom a vedúcim výprav.

      

     6.Zdravotná časť:

     V priebehu jednotlivých súťaží nedošlo k žiadnym vážnejším zraneniam, drobné poranenia boli ihneď ošetrené zdravotníckym personálom priamo na športoviskách.

      

     7.Záver:

     Všetci zúčastnení pedagogickí pracovníci potvrdili nutnosť pokračovať v organizovaní CŠH SPŽ. Je to možnosť stretávania sa, nadväzovania osobných kontaktov, výmeny skúseností a pod. V neposlednom rade je to aj prezentácia športových aktivít sluchovo postihnutých žiakov širokej verejnosti. Pre žiakov našich škôl pôsobí usporiadanie takéhoto športového podujatia ako motivačný činiteľ.

     Organizačný výbor CŠH SPŽ chce aj touto cestou poďakovať riaditeľstvu  Spojenej špeciálnej školy internátnej Jána Vojtašáka v Levoči a všetkým pracovníkom tohoto zariadenia za vzornú prípravu a priebeh takéhoto náročného podujatia. Bez osobného zanietenia každého pracovníka tejto školy by sme nemohli konštatovať, že 43. ročník CŠH SPŽ bol vydareným záverom celoročnej prípravy sluchovo postihnutých športovcov na našich základných školách.

     Touto cestou by sme chceli poďakovať za pomoc MŠ SR , mestu Levoča a všetkým sponzorom, ktorí prispeli k úspešnému a vydarenému priebehu CŠH SPŽ.


 • Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna 2021