Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna, Kláštorská 24/a, 05401 Levoča

Aktuálne oznamy

Informovanie rodičov a žiakov k testovaniu žiakov T 5-2017

Dňa 22.11.2017 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka T 5-2017. Piataci budú testovaní z učiva matematiky a slovenského jazyka a literatúry podľa platnej legislatívy pre 1. stupeň ZŠ ISCED 1. Test z matematiky píšu v čase od 08:20 hod. do 09:35 hod. (75 minút), test zo slovenského jazyka a literatúry od 10:20 hod. do 11:35 hod. (75 minút). Povolené pomôcky – pero, ktoré píše namodro. Nepovolené pomôcky – pravítka, kalkulačky, zošity, učebnice, výpisky, študijné materiály, mobilné telefóny. Žiaci musia byť v škole 15 minút pred začiatkom administrácie testovania – teda o 07:45 hod! Podrobné informácie na www.nucem.sk v časti Testovanie 5.

Čo nás čaká najbližšie dni

22.12.2017 - od 08:00 hod. ----- testovanie žiakov 5. ročníka T 5-2017

06.12.2017 - od 10:00 hod. ----- Mikuláš v škole

12.12.2017 - ------------------------ noc čítania Biblie

18.12.2017 - od 09:00 hod. ----- vianočné trhy

22.12.2017 - od 10:00 hod. ----- vianočný program

23.12.2017 - ------------------------ vianočné prázdniny

24.12.2017 - ------------------------ Vianoce

01.01.2018 - od 00:00 hod. ----- Nový rok

01.02.2018 - ------------------------ polročné prázdniny

... a veľa ďalšieho

Odborné učilište Jána Vojtaššáka internátne

Odborné učilište Jána Vojtaššáka internátne otvára od 1. septembra 2017  nové možnosti prípravy na budúce povolanie. Odborné učilište JVI je katolícka škola zriadená Biskupským úradom v Spišskom Podhradí. Má štatút školy zabezpečujúcej výchovu a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením. Poskytuje vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností žiakom s mentálnym postihnutím, alebo žiakom s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím. Po stránke vzdelávania je školou úplne porovnateľnou so štátnymi školami, kladie však dôraz na duchovnú a mravnú formáciu žiakov. Výchovný a vyučovací proces je  prispôsobený individuálnym potrebám a aktuálnym edukačným možnostiam žiakov vyplývajúcich z ich zdravotného znevýhodnenia.

 

viac...

Prijímanie detí a žiakov do spojenej školy na školský rok 2017/2018

Spojená škola poskytuje edukačnú starostlivosť deťom a žiakom so zdravotným znevýhodnením. Po stránke výchovnej a vzdelávacej je porovnateľná s inými školami. Ako cirkevná škola však kladie dôraz na duchovnú a mravnú formáciu detí a žiakov. Prijímanie detí a žiakov do jednotlivých organizačných zložiek spojenej školy prebieha kontinuále v súlade s platnou legislatívou  v termínoch na to určených. V prípade špeciálno-pedagogickej potreby a požiadavky rodičov či zákonných zástupcov je možné prijať dieťa alebo žiaka do príslušnej zložky školy aj po predložení zodpovedajúcich dokladov a schválení riaditeľkou spojenej školy v priebehu celého školského roka. 

 

Aktuality

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Zdrojové centrum pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím

 

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pri Spojenej škole Jána Vojtaššáka internátnej poskytuje komplexnú špeciálno-pedagogickú starostlivosť, psychologickú, diagnostickú, poradenskú, rehabilitačnú, preventívnu, metodickú, výchovno-vzdelávaciu a inú odbornú činnosť a súbor špeciálno-pedagogických intervencií deťom a žiakom so zdravotným znevýhodnením so špecializáciou na poradenstvo pre deti a žiakov s postihnutím sluchovým, mentálnym, telesným a deti a žiakov s autizmom.

EEG Biofeedback

Šanca pre deti

 

V rámci projektu  podporeného z Charitatívneho fondu LION nadácie SOCIA z programu ING Šanca pre deti poskytujeme žiakom individuálne začleneným v materských, základných a stredných školách EEG biofeedback tréningy zamerané predovšetkým na tréning pozornosti, sústredenia, sebaovládania, zmiernenia impulzivity a hyperaktivity, zlepšenie výkonu pamäte i intelektu. Samotný tréning je hravý, nenásilný a nepredstavuje žiadne riziká, nemá nežiaduce vedľajšie účinky.

Tréning poskytujeme v rámci projektu bezplatne.

Informácie a odkazy

 Biskup spišskej rímskokatolíckej diecézy a sluha Boží     

    Rímskokatolícka cirkev   Biskupstvo Spišské Podhradie

Liturgické čítania a vyhľadávanie vo Svätom Písme.

Katolícka univerzita v Ružomberku Pedagogická fakulta

Historické mesto, centrum špeciálnopedagogickej starostlivosti

Naša škola

53. ročník Celoštátnych športových hier sluchovo postihnutých žiakov

Plagat 53 ročník

Spolupracujúce občianské združenia

OBČIANSKÉ ZDRUŽENIE "UŠKO"

Milí priatelia, podajte pomocnú ruku finančným príspevkom na účet: OZ "UŠKO" UniCredit Bank Levoča č.ú.: 6618244004/1111 alebo IBAN: SK46 1111 0000 0066 1824 4004

OZ "Uško", ktoré pracuje pri našej škole môže v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov prijať Váš príspevok vo výške 2 % z dane. Získané finančné prostriedky budú využité v prospech detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme

Kláštorská 24/a, 05401 Levoča - usko@ssjvile.edu.sk - ičo 37786237 - ču 6618244004/1111 - čt 053451 2334

OZ Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom - LEVOČA

Autista je človek ako každý iný, ibaže je iný.

Kláštorská 24/a, 05401 Levoča - sposale@gmail.com - ičo 37793462 - ču 0522955760/0900 - čt 0903 171576

Kontakty

Aktualizácia

14. november 2017

Narodeniny a meniny

Zajtra (Utorok 21.11.2017)
Dárius Ferenc (3.V)

Priebeh vyučovania

Počet návštev

Počet návštev: 617739

ssjvile © 2013-10