Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna, Kláštorská 24/a, 05401 Levoča

Aktuáne

 

Upozorňujeme návštevníkov našej web - stránky, že aktualizácia údajov súvisiacich so školským rokom 2017/2018 bude zrealizovaná k 15. septembru 2017.

Prijímanie detí a žiakov do spojenej školy na školský rok 2017/2018

 

Riaditeľstvo Spojenej školy Jána Vojtaššáka internátnej v Levoči oznamuje, že Zápis do vybraných zložiek spojenej školy pre školský rok 2017/2018 sa koná priebežne a podľa potreby počas celého kalendárneho roka.

Aktuality

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Zdrojové centrum pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím

 

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pri Spojenej škole Jána Vojtaššáka internátnej poskytuje komplexnú špeciálno-pedagogickú starostlivosť, psychologickú, diagnostickú, poradenskú, rehabilitačnú, preventívnu, metodickú, výchovno-vzdelávaciu a inú odbornú činnosť a súbor špeciálno-pedagogických intervencií deťom a žiakom so zdravotným znevýhodnením so špecializáciou na poradenstvo pre deti a žiakov s postihnutím sluchovým, mentálnym, telesným a deti a žiakov s autizmom.

EEG Biofeedback

V rámci projektu  podporeného z Charitatívneho fondu LION nadácie SOCIA z programu ING Šanca pre deti poskytujeme žiakom individuálne začleneným v materských, základných a stredných školách EEG biofeedback tréningy zamerané predovšetkým na tréning pozornosti, sústredenia, sebaovládania, zmiernenia impulzivity a hyperaktivity, zlepšenie výkonu pamäte i intelektu. Samotný tréning je hravý, nenásilný a nepredstavuje žiadne riziká, nemá nežiaduce vedľajšie účinky.

Tréning poskytujeme v rámci projektu bezplatne.

Spolupracujúce občianské združenia

OBČIANSKÉ ZDRUŽENIE "UŠKO"

Milí priatelia, podajte pomocnú ruku finančným príspevkom na účet: OZ "UŠKO" UniCredit Bank Levoča č.ú.: 6618244004/1111 alebo IBAN: SK46 1111 0000 0066 1824 4004

OZ "Uško", ktoré pracuje pri našej škole môže v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov prijať Váš príspevok vo výške 2 % z dane. Získané finančné prostriedky budú využité v prospech detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme

Kláštorská 24/a, 05401 Levoča - usko@ssjvile.edu.sk - ičo 37786237 - ču 6618244004/1111 - čt 053451 2334

OZ Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom - LEVOČA

Autista je človek ako každý iný, ibaže je iný.

Kláštorská 24/a, 05401 Levoča - sposale@gmail.com - ičo 37793462 - ču 0522955760/0900 - čt 0903 171576

Informácie a odkazy

 Biskup spišskej rímskokatolíckej diecézy a sluha Boží     

    Rímskokatolícka cirkev   Biskupstvo Spišské Podhradie

Liturgické čítania a vyhľadávanie vo Svätom Písme.

Katolícka univerzita v Ružomberku Pedagogická fakulta

Historické mesto, centrum špeciálnopedagogickej starostlivosti

Odborné učilište Jána Vojtaššáka internátne

Nové možnosti profesijnej prípravy žiakov v našej spojenej škole od školského roka 2018/2019

Učebný odbor - 3383 G 08

Spracúvanie dreva - výroba úžitkových a umeleckých predmetov

Učebný odbor - 2781 G 02

Keramická výroba – výrobky sanitnej keramiky

 

Odborné učilište Jána Vojtaššáka internátne otvára od 1. septembra 2017  nové možnosti prípravy na budúce povolanie. Odborné učilište JVI je katolícka škola zriadená Biskupským úradom v Spišskom Podhradí. Má štatút školy zabezpečujúcej výchovu a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením. Poskytuje vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností žiakom s mentálnym postihnutím, alebo žiakom s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím. Po stránke vzdelávania je školou úplne porovnateľnou so štátnymi školami, kladie však dôraz na duchovnú a mravnú formáciu žiakov. Výchovný a vyučovací proces je  prispôsobený individuálnym potrebám a aktuálnym edukačným možnostiam žiakov vyplývajúcich z ich zdravotného znevýhodnenia.

 

viac...

Naša škola

53. ročník Celoštátnych športových hier sluchovo postihnutých žiakov

Plagat 53 ročník

Kontakty

Aktualizácia

04. september 2017

Narodeniny a meniny

Dnes (Štvrtok 21.9.2017)
Dávid Kočko (2.S)
Matúš Bator (4.MS)
Zajtra (Piatok 22.9.2017)
Ivana Petáková (3.A)

Priebeh vyučovania

Počet návštev

Počet návštev: 581583

ssjvile © 2013-10