• Oznámenie o prijímaní detí

     na predprimárne vzdelávanie

   do Špeciálnej materskej školy JVI

   v školskom roku 2023/2024

                            

    

   Riaditeľka Špeciálnej materskej školy, Kláštorská 24/a, Levoča informuje v zmysle ustanovenia § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že  ž i a d o s t i  o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do Špeciálnej materskej školy v školskom roku 2023/2024, sa budú prijímať :

   od 2. mája (8:00h)  do  31. mája 2023 (17:00h)

    

   Žiadosť je dostupná aj na webovom sídle školy (elektronická prihláška):

    

    www. ssjvile.edupage.org – dokumenty, špeciálna materská škola

    

    Žiadosť v listinnej podobe musí obsahovať:

   ·  meno a priezvisko dieťaťa (podľa rodného listu)

   ·  dátum a miesto narodenia dieťaťa

   ·  rodné číslo dieťaťa

   ·  adresu trvalého pobytu dieťaťa

   ·  štátna príslušnosť a národnosť dieťaťa

   ·  meno a priezvisko obidvoch zákonných zástupcov dieťaťa

   ·  adresa bydliska obidvoch zákonných zástupcov dieťaťa

   ·  telefónne/mailové kontakty zákonných zástupcov dieťaťa

    

   K žiadosti o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na predprimárne vzdelávanie, sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, obsahujúce aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa a iné odborné vyšetrenia.

    
   Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie vydá                   v súlade s ustanovením § 5 ods. 14 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľka v termíne do 30. júna 2023.

    
       
   Pri odovzdávaní žiadosti zákonný zástupca  predkladá riaditeľke (zástupkyni riaditeľky) k nahliadnutiu rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonných zástupcov za účelom overenia uvedených údajov.

        
    

    

    

   V Levoči, dňa 25. apríla 2023                                              PaedDr. Monika Husková
                                                                                                 riaditeľka spojenej školy

    

  • Zo života školy...

     • ÚČELOVÉ CVIČENIE

      V utorok 6.6.2023 na našej škole prebehlo druhé účelové cvičenie. Nakoľko nám počasie neprialo, správne sme zareagovali a pripravili žiakom pohybové aktivity rôzneho zamerania v interiéri. V pestrej škále pohybu od základov športových hier, cez rozvoj koordinácie, vytrvalosti a sily sme sa snažili žiakov priviesť k osvojeniu si trvalých návykov k pohybu. Verím, že sa nám to podarilo a prispeli sme hlavne k prevencii duševných porúch, nadváhy a obezity u detí. Hýbať by sme sa mali spontánne a prirodzene každý deň.

    • ÚČELOVÉ CVIČENIE
    • MDD ukrytý v Týždni detskej radosti
     • MDD ukrytý v Týždni detskej radosti

      Týždeň detskej radosti a MDD každoročne patrí našim najmenším - deťom celého sveta. Každý deň bol oslavou. Nechýbala detská radosť, smiech a zábava. V našom historickom meste deti ochutnali tú najlepšiu šmolkovskú zmrzlinu. Oslavy pokračovali na školskom dvore v Materskej škole Gustáva Hermana na rôznych stanovištiach. Relaxačný chodník bol odmenou pre unavené detské nôžky po zvládnutí jednotlivých stanovíšť. Deti absolvovali aj turistickú vychádzku do Tenisového areálu, Tenis Club 92 Levoča, kde si mohli overiť svoje pohybové schopnosti v behu, preliezaní, lezení a kĺzaní na kĺzačke. Najlepšou odmenou po športovom výkone bola obľúbená pizza a hranolky.

     • Týždeň detskej radosti

      Týždeň v ktorom deti oslavujú Medzinárodný deň detí je týždeň, ktorý okrem radosti a šťastia prináša deťom množstvo nových skúseností, zážitkov a rozvíja sociálne interakcie, čím posúva dieťa o kúsok dopredu. Na rozhýbanie nášho tela a na dobrú náladu sme si pripravili rôzne zábavno – športové aktivity: loptové hry, bicyklovanie, hry na detskom ihrisku, kreslenie kriedou, súťaže,... Snaha detí bola nakoniec ocenená oslavou MDD a sladkou odmenou – zmrzlinou, ale pochutili si aj na voňavých špekáčikoch pri opekačke.

    • Týždeň detskej radosti
    • NÁVŠTEVA ZBERNÉHO DVORA TECHNICKÝCH SLUŽIEB MESTA LEVOČA
     • NÁVŠTEVA ZBERNÉHO DVORA TECHNICKÝCH SLUŽIEB MESTA LEVOČA

      25. mája žiaci tried 5.K, 6.K, 7.K, 3.V, 4.V a 4.A navštívili Zberný dvor Technických služieb mesta Levoča. Úlohou návštevy Zberného dvora bolo zvýšiť environmentálne povedomie žiakov, získať vedomosti, zručnosti a postoje k zlepšovaniu životného prostredia a jeho ochrane. Uvedomiť si dôležitosť triedenia a spracovania odpadu pre jeho ďalšie využitie. Vypestovať u žiakov základné návyky ekologického konania, vzťah k prírode a naučiť ich niesť zodpovednosť za svoje konanie. Dozvedeli sa, ktorý odpad sa v prírode rozloží, ktorý vôbec nie, a ktorému to trvá aj desiatky rokov. Najviac ich zaujala váha, ktorou sa vážia autá privážajúce alebo odvážajúce roztriedený odpad a kamerový systém zberného dvora. Za poučné informácie ďakujeme pani RNDr. Spodníkovej.

     • O Z N A M

      Vo štvrtok 1. júna 2023 bude odchodový deň.

      Vyučovanie bude končiť:

      1. stupeň o 12:25 hod.

      2. stupeň o 13:15 hod.

      ŠKD a ŠMŠ bude v prevádzke.

      V piatok 2. júna 2023 budú mať žiaci riaditeľské voľno.

      V pondelok 5. júna 2023 bude vyučovanie podľa rozvrhu.

      Pohotovostná služba v nedeľu 4. júna 2023 bude.

     • AKÍ SME ŠIKOVNÍ!

      Aj deti s PAS majú túžbu stáť sa niekým. Pri téme o povolaniach spoznávali profesie a ich pracovnú náplň. Získali nové poznatky, zručnosti a ochotu spolupracovať. Ako lekári zvládli ošetriť pacienta, umeleckí maliari zhotovili dielo na plátne, policajti chytili zlodejov a úspech mala aj hra na kuchára/pekára, kde si deti urobili pizzu na ktorej si pochutili.

     • ŠKOLA CHRBTA

      Dňa 14.04.2023 sa v našej škole konala edukačná aktivita s názvom Škola chrbta, zameraná na správne držanie tela, zdravé sedenie a cvičenia na posilnenie chrbtice. Najprv formou rozprávky pre prvý stupeň, potom pomocou skeletu kostry sa žiaci oboznámili so stavbou chrbtice .Týmto sa chcem poďakovať študentom Strednej Zdravotníckej školy pod vedením Mgr. Pirščovej za skvelú prednášku a názorné ukážky správneho držania tela.

    • ŠKOLA CHRBTA
   • Naše občianske združenie

   • OZ pri SŠJVI

    Kláštorská 24/a, 05401 Levoča

    oz@ssjvile.org

    IČO: 52135578

    číslo účtu : SK29 1111 0000 0015 5558 8009

  • 2% pre občianske združenie


   • Naša škola

  • Informácia

   Naša škola je monitorovaná kamerovým systémom

    

  • Zvonenia

   Sobota 10. 6. 2023
  • Jedálny lístok

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

    • Meno školy
    • Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna
    • Telefón
    • Riaditeľka spojenej školy
     +421 (0) 944 327 625
     Sekretariát
     +421 (0) 53 451 2334
     +421 (0) 911 890 075
     Vrátnica:
     +421 944 125 273
     Úsek ekonomický
     +421 (0) 53 469 9634
     Úsek hospodársky
     +421 (0) 948 017 742
     Internát
     +421 (0) 53 469 9635
    • Adresa školy
    • Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna
     Kláštorska 24/a
     054 01 Levoča

     05401 Levoča
     Slovakia
    • IČO
    • 42090598
    • Vedenie školy
    • Riaditeľ školy:
     PaedDr. Monika Husková
     riaditel@ssjvile.org
     Zástupca riaditeľa školy:
     PaedDr. Nadežda Suranovská
     nadezda.suranovska@ssjvile.org
     Zástupca riaditeľa školy:
     Mgr. Eva Kašperová
     eva.kasperova@ssjvile.org
    • Úseky
    • Kurtová Z., Bc., sekretariát; skola@ssjvile.org
     Toporcerová E., úsek hospodársky; hospodar@ssjvile.org
     Mustaková M., úsek ekonomický a personálny; ekonom@ssjvile.org
    • Email na správcu obsahu
    • technik@ssjvile.org, info@jascomp.eu
    • Email na webmastera
    • technik@ssjvile.org, info@jascomp.eu
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 1273876
 • Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna 2021