Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna, Kláštorská 24/a, 05401 Levoča

ORGANIZAČNÉ ZLOŽKY SPOJENEJ ŠKOLY

Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím

Základná škola pre žiakov s autizmom

Základná škola pre žiakov s telesným postihnutím

Základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou

Špeciálna materská škola

Špeciálna základná škola

Praktická škola

 

 

ORGANIZAČNÉ SÚČASTI SPOJENEJ ŠKOLY

Školský klub detí

Školský internát

Výdajná školská jedáleň

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Aktuálne

                                                                              Máme letné prázdniny

Prijímanie detí a žiakov do spojenej školy na školský rok 2018/2019

 

Spojená škola poskytuje edukačnú starostlivosť deťom a žiakom so zdravotným znevýhodnením. Po stránke výchovnej a vzdelávacej je porovnateľná s inými školami. Ako cirkevná škola však kladie dôraz na duchovnú a mravnú formáciu detí a žiakov. Prijímanie detí a žiakov do jednotlivých organizačných zložiek spojenej školy prebieha kontinuále v súlade s platnou legislatívou  v termínoch na to určených. V prípade špeciálno-pedagogickej potreby a požiadavky rodičov či zákonných zástupcov je možné prijať dieťa alebo žiaka do príslušnej zložky školy aj po predložení zodpovedajúcich dokladov a schválení riaditeľkou spojenej školy v priebehu celého školského roka.

Odborné učilište Jána Vojtaššáka internátne

Odborné učilište Jána Vojtaššáka internátne otvára nové možnosti prípravy na budúce povolanie. Odborné učilište je katolícka škola zriadená Biskupským úradom v Spišskom Podhradí. Má štatút školy zabezpečujúcej výchovu a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením. Poskytuje vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností žiakom s mentálnym postihnutím, alebo žiakom s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím. Po stránke vzdelávania je školou úplne porovnateľnou so štátnymi školami, kladie však dôraz na duchovnú a mravnú formáciu žiakov. Výchovný a vyučovací proces je  prispôsobený individuálnym potrebám a aktuálnym edukačným možnostiam žiakov vyplývajúcich z ich zdravotného znevýhodnenia.

 

viac...

Aktuality

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Zdrojové centrum pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím

 

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pri Spojenej škole Jána Vojtaššáka internátnej poskytuje komplexnú špeciálno-pedagogickú starostlivosť, psychologickú, diagnostickú, poradenskú, rehabilitačnú, preventívnu, metodickú, výchovno-vzdelávaciu a inú odbornú činnosť a súbor špeciálno-pedagogických intervencií deťom a žiakom so zdravotným znevýhodnením so špecializáciou na poradenstvo pre deti a žiakov s postihnutím sluchovým, mentálnym, telesným a deti a žiakov s autizmom.

Špeciálno-pedagogická intervenčná starostlivosť

EEG Biofeedback

Indikovaným deťom a žiakom spojenej školy v rámci cielenej edukačno-rehabilitačnej starostlivosti poskytujeme tréningy EEG biofeedback zamerané na tréning pozornosti, sústredenia, sebaovládania, zmiernenia impulzivity a hyperaktivity, zlepšenie výkonu pamäte i intelektu. Samotný tréning je hravý, nenásilný a nepredstavuje žiadne riziká, nemá nežiaduce vedľajšie účinky. Tréning poskytujeme bezplatne.

Muzikoterapia

Indikovaným deťom a žiakom spojenej školy v rámci cielenej edukačno-rehabilitačnej starostlivosti poskytujeme tréningy Muzikoterapia zamerané na tréning pozornosti, sústredenia, sebaovládania, zmiernenia impulzivity a hyperaktivity, zlepšenie výkonu pamäte i intelektu. Samotný tréning je hravý, nenásilný a nepredstavuje žiadne riziká, nemá nežiaduce vedľajšie účinky. Tréning poskytujeme bezplatne.

Arteterapia

Indikovaným deťom a žiakom spojenej školy v rámci cielenej edukačno-rehabilitačnej starostlivosti poskytujeme tréningy Arteterapia zamerané na tréning pozornosti, sústredenia, sebaovládania, zmiernenia impulzivity a hyperaktivity, zlepšenie výkonu pamäte i intelektu. Samotný tréning je hravý, nenásilný a nepredstavuje žiadne riziká, nemá nežiaduce vedľajšie účinky. Tréning poskytujeme bezplatne.

Ergoterapia 

Indikovaným deťom a žiakom spojenej školy v rámci cielenej edukačno-rehabilitačnej starostlivosti poskytujeme tréningy Ergoterapia zamerané na tréning pozornosti, sústredenia, sebaovládania, zmiernenia impulzivity a hyperaktivity, zlepšenie výkonu pamäte i intelektu. Samotný tréning je hravý, nenásilný a nepredstavuje žiadne riziká, nemá nežiaduce vedľajšie účinky. Tréning poskytujeme bezplatne.

Hypoterapia 

Indikovaným deťom a žiakom spojenej školy v rámci cielenej edukačno-rehabilitačnej starostlivosti poskytujeme tréningy Hypoterapia zamerané na tréning pozornosti, sústredenia, sebaovládania, zmiernenia impulzivity a hyperaktivity, zlepšenie výkonu pamäte i intelektu. Samotný tréning je hravý, nenásilný a nepredstavuje žiadne riziká, nemá nežiaduce vedľajšie účinky. Tréning poskytujeme bezplatne. (poskytované sezónne)

Kanisterapia 

Indikovaným deťom a žiakom spojenej školy v rámci cielenej edukačno-rehabilitačnej starostlivosti poskytujeme tréningy Kanisterapia zamerané na tréning pozornosti, sústredenia, sebaovládania, zmiernenia impulzivity a hyperaktivity, zlepšenie výkonu pamäte i intelektu. Samotný tréning je hravý, nenásilný a nepredstavuje žiadne riziká, nemá nežiaduce vedľajšie účinky. Tréning poskytujeme bezplatne. (poskytované sezónne)

Podnetová terapia 

Indikovaným deťom a žiakom spojenej školy v rámci cielenej edukačno-rehabilitačnej starostlivosti poskytujeme tréningy Podnetová terapia (Multisenzorická miestnosť) zamerané na tréning pozornosti, sústredenia, sebaovládania, zmiernenia impulzivity a hyperaktivity, zlepšenie výkonu pamäte i intelektu. Samotný tréning je hravý, nenásilný a nepredstavuje žiadne riziká, nemá nežiaduce vedľajšie účinky. Tréning poskytujeme bezplatne.

 Fyzioterapia - masáže

Indikovaným deťom a žiakom spojenej školy v rámci cielenej edukačno-rehabilitačnej starostlivosti poskytujeme základné Fyzioterapeutické tréningy - masáže zamerané na tréning pozornosti, sústredenia, sebaovládania, zmiernenia impulzivity a hyperaktivity, zlepšenie výkonu pamäte i intelektu. Samotný tréning je hravý, nenásilný a nepredstavuje žiadne riziká, nemá nežiaduce vedľajšie účinky. Tréning poskytujeme bezplatne.

Informácie a odkazy

     Ján     Vojtaššák

 Biskup spišskej rímskokatolíckej diecézy a sluha Boží     

Školský úrad

    Rímskokatolícka cirkev   Biskupstvo Spišské Podhradie

Sväté písmo

Liturgické čítania a vyhľadávanie vo Svätom Písme.

Inštitút J. Páleša

Katolícka univerzita v Ružomberku Pedagogická fakulta

Mesto Levoča

Historické mesto, centrum špeciálnopedagogickej starostlivosti

Naša škola

Spolupracujúce občianské združenia

OZ "UŠKO"

Milí priatelia, podajte pomocnú ruku finančným príspevkom na účet: OZ "UŠKO" UniCredit Bank Levoča č.ú.: 6618244004/1111 alebo IBAN: SK46 1111 0000 0066 1824 4004

OZ "Uško", ktoré pracuje pri našej škole môže v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov prijať Váš príspevok vo výške 2 % z dane. Získané finančné prostriedky budú využité v prospech detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme

Kláštorská 24/a, 05401 Levoča - usko@ssjvile.edu.sk - ičo 37786237 - ču 6618244004/1111 - čt 053451 2334

OZ Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom - LEVOČA

Autista je človek ako každý iný, ibaže je iný.

Kláštorská 24/a, 05401 Levoča - sposale@gmail.com - ičo 37793462 - ču 0522955760/0900 - čt 0903 171576

Kontakty

Meno školy:    Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna       

 

Telefón:          +421 (0) 53 451 2334 Sekretariát

                       +421 (0) 53 469 9634 Úsek hosp. a ekon.

                       +421 (0) 53 469 9635 Internát

                       +421 (0) 53 451 4404 Riaditeľka spojenej školy

                       +421 (0) 911 890 075

 

Adresa školy: Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna

                       Kláštorská 24/a

                       054 01 Levoča

 

IČO:                42090598

 

Email školy:    skola@ssjvile.edu.skskola@sssijvle.edu.sk

                       riaditel.sssijvle@gmail.com

 

Vedenie:         Husková, M., PaedDr., riaditeľka spojenej školy

                       Suranovská, N., PaedDr., zástupkyňa riad. školy

                       

Úseky:            Kurtová, Z., Bc., sekretariát

                       Zumerová, M., úsek hospodársky

                       Mustaková, M., úsek ekonomický a personálny

Aktualizácia

30. jún 2018

Narodeniny a meniny

Priebeh vyučovania

Počet návštev

Počet návštev: 783028

ssjvile © 2013-10