Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna, Kláštorská 24/a, 05401 Levoča

Aktuálne

                                                             Nezabudni sa dnes usmievať smileysmileysmiley

Prijímanie detí a žiakov do spojenej školy na školský rok 2018/2019

Zápis detí a žiakov do materskej školy a základných škôl

05. apríl 2018

Prijímacie konanie do odborného učilišťa a praktickej školy

14. máj 2018

 

Spojená škola poskytuje edukačnú starostlivosť deťom a žiakom so zdravotným znevýhodnením. Po stránke výchovnej a vzdelávacej je porovnateľná s inými školami. Ako cirkevná škola však kladie dôraz na duchovnú a mravnú formáciu detí a žiakov. Prijímanie detí a žiakov do jednotlivých organizačných zložiek spojenej školy prebieha kontinuále v súlade s platnou legislatívou  v termínoch na to určených. V prípade špeciálno-pedagogickej potreby a požiadavky rodičov či zákonných zástupcov je možné prijať dieťa alebo žiaka do príslušnej zložky školy aj po predložení zodpovedajúcich dokladov a schválení riaditeľkou spojenej školy v priebehu celého školského roka.

Odborné učilište Jána Vojtaššáka internátne

Odborné učilište Jána Vojtaššáka internátne otvára nové možnosti prípravy na budúce povolanie. Odborné učilište je katolícka škola zriadená Biskupským úradom v Spišskom Podhradí. Má štatút školy zabezpečujúcej výchovu a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením. Poskytuje vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností žiakom s mentálnym postihnutím, alebo žiakom s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím. Po stránke vzdelávania je školou úplne porovnateľnou so štátnymi školami, kladie však dôraz na duchovnú a mravnú formáciu žiakov. Výchovný a vyučovací proces je  prispôsobený individuálnym potrebám a aktuálnym edukačným možnostiam žiakov vyplývajúcich z ich zdravotného znevýhodnenia.

 

viac...

Výberové konanie

24.04.2018
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie ako zriaďovateľ cirkevných škôl vyhlásuje výberové konanie na miesto riaditeľa školy:

Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna, Levoča

 

Aktuality

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Zdrojové centrum pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím

 

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pri Spojenej škole Jána Vojtaššáka internátnej poskytuje komplexnú špeciálno-pedagogickú starostlivosť, psychologickú, diagnostickú, poradenskú, rehabilitačnú, preventívnu, metodickú, výchovno-vzdelávaciu a inú odbornú činnosť a súbor špeciálno-pedagogických intervencií deťom a žiakom so zdravotným znevýhodnením so špecializáciou na poradenstvo pre deti a žiakov s postihnutím sluchovým, mentálnym, telesným a deti a žiakov s autizmom.

Špeciálno-pedagogická intervenčná starostlivosť

EEG Biofeedback

Indikovaným deťom a žiakom spojenej školy v rámci cielenej edukačno-rehabilitačnej starostlivosti poskytujeme tréningy EEG biofeedback zamerané na tréning pozornosti, sústredenia, sebaovládania, zmiernenia impulzivity a hyperaktivity, zlepšenie výkonu pamäte i intelektu. Samotný tréning je hravý, nenásilný a nepredstavuje žiadne riziká, nemá nežiaduce vedľajšie účinky. Tréning poskytujeme bezplatne.

Muzikoterapia

Indikovaným deťom a žiakom spojenej školy v rámci cielenej edukačno-rehabilitačnej starostlivosti poskytujeme tréningy Muzikoterapia zamerané na tréning pozornosti, sústredenia, sebaovládania, zmiernenia impulzivity a hyperaktivity, zlepšenie výkonu pamäte i intelektu. Samotný tréning je hravý, nenásilný a nepredstavuje žiadne riziká, nemá nežiaduce vedľajšie účinky. Tréning poskytujeme bezplatne.

Arteterapia

Indikovaným deťom a žiakom spojenej školy v rámci cielenej edukačno-rehabilitačnej starostlivosti poskytujeme tréningy Arteterapia zamerané na tréning pozornosti, sústredenia, sebaovládania, zmiernenia impulzivity a hyperaktivity, zlepšenie výkonu pamäte i intelektu. Samotný tréning je hravý, nenásilný a nepredstavuje žiadne riziká, nemá nežiaduce vedľajšie účinky. Tréning poskytujeme bezplatne.

Ergoterapia 

Indikovaným deťom a žiakom spojenej školy v rámci cielenej edukačno-rehabilitačnej starostlivosti poskytujeme tréningy Ergoterapia zamerané na tréning pozornosti, sústredenia, sebaovládania, zmiernenia impulzivity a hyperaktivity, zlepšenie výkonu pamäte i intelektu. Samotný tréning je hravý, nenásilný a nepredstavuje žiadne riziká, nemá nežiaduce vedľajšie účinky. Tréning poskytujeme bezplatne.

Hypoterapia 

Indikovaným deťom a žiakom spojenej školy v rámci cielenej edukačno-rehabilitačnej starostlivosti poskytujeme tréningy Hypoterapia zamerané na tréning pozornosti, sústredenia, sebaovládania, zmiernenia impulzivity a hyperaktivity, zlepšenie výkonu pamäte i intelektu. Samotný tréning je hravý, nenásilný a nepredstavuje žiadne riziká, nemá nežiaduce vedľajšie účinky. Tréning poskytujeme bezplatne. (poskytované sezónne)

Kanisterapia 

Indikovaným deťom a žiakom spojenej školy v rámci cielenej edukačno-rehabilitačnej starostlivosti poskytujeme tréningy Kanisterapia zamerané na tréning pozornosti, sústredenia, sebaovládania, zmiernenia impulzivity a hyperaktivity, zlepšenie výkonu pamäte i intelektu. Samotný tréning je hravý, nenásilný a nepredstavuje žiadne riziká, nemá nežiaduce vedľajšie účinky. Tréning poskytujeme bezplatne. (poskytované sezónne)

Podnetová terapia 

Indikovaným deťom a žiakom spojenej školy v rámci cielenej edukačno-rehabilitačnej starostlivosti poskytujeme tréningy Podnetová terapia (Multisenzorická miestnosť) zamerané na tréning pozornosti, sústredenia, sebaovládania, zmiernenia impulzivity a hyperaktivity, zlepšenie výkonu pamäte i intelektu. Samotný tréning je hravý, nenásilný a nepredstavuje žiadne riziká, nemá nežiaduce vedľajšie účinky. Tréning poskytujeme bezplatne.

 Fyzioterapia - masáže

Indikovaným deťom a žiakom spojenej školy v rámci cielenej edukačno-rehabilitačnej starostlivosti poskytujeme základné Fyzioterapeutické tréningy - masáže zamerané na tréning pozornosti, sústredenia, sebaovládania, zmiernenia impulzivity a hyperaktivity, zlepšenie výkonu pamäte i intelektu. Samotný tréning je hravý, nenásilný a nepredstavuje žiadne riziká, nemá nežiaduce vedľajšie účinky. Tréning poskytujeme bezplatne.

Informácie a odkazy

 Biskup spišskej rímskokatolíckej diecézy a sluha Boží     

    Rímskokatolícka cirkev   Biskupstvo Spišské Podhradie

Liturgické čítania a vyhľadávanie vo Svätom Písme.

Katolícka univerzita v Ružomberku Pedagogická fakulta

Historické mesto, centrum špeciálnopedagogickej starostlivosti

Naša škola

53. ročník Celoštátnych športových hier sluchovo postihnutých žiakov

Plagat 53 ročník

Spolupracujúce občianské združenia

OBČIANSKÉ ZDRUŽENIE "UŠKO"

Milí priatelia, podajte pomocnú ruku finančným príspevkom na účet: OZ "UŠKO" UniCredit Bank Levoča č.ú.: 6618244004/1111 alebo IBAN: SK46 1111 0000 0066 1824 4004

OZ "Uško", ktoré pracuje pri našej škole môže v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov prijať Váš príspevok vo výške 2 % z dane. Získané finančné prostriedky budú využité v prospech detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme

Kláštorská 24/a, 05401 Levoča - usko@ssjvile.edu.sk - ičo 37786237 - ču 6618244004/1111 - čt 053451 2334

OZ Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom - LEVOČA

Autista je človek ako každý iný, ibaže je iný.

Kláštorská 24/a, 05401 Levoča - sposale@gmail.com - ičo 37793462 - ču 0522955760/0900 - čt 0903 171576

Kontakty

Aktualizácia

16. máj 2018

Narodeniny a meniny

Dnes (Nedeľa 20.5.2018)
František Holub (3.V)
Zajtra (Pondelok 21.5.2018)
Ján Tomko (1.S)
Milada Tulejová (3.S)

Priebeh vyučovania

Počet návštev

Počet návštev: 738268

ssjvile © 2013-10