• Školská jedáleň

   • ​​​​​​​F I N A N Č N Ý    L I M I T


          Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR s účinnosťou od 01. 01.2023 stanovilo nové finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov. Naša ŠJ je zaradená do 1. finančného pásma.


          Podľa vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania, zákona č. 390/2011 Z. z., podľa ods. 8 a 9 § 140 a ods. 4 a 5 § 141 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín a čiastočnú úhradu režijných nákladov.


          O výške príspevku na jedno jedlo od 01.01.2023 rozhodla riaditeľka SZŠ takto:


    1. Finančné pásmo určené MŠ-SR

               Materská škola:      R:      0,50 €

            /stravníci od 2-6 rokov/   D:      0,40 €

                                              O:      1,00 €

                                              OL:    0,30 €

                                              V:      0,65 €

                           Úhrada spolu:      2,85                I.skupina                R:     0,70 €

             /stravníci od 6-11 rokov/ D:     0,60 €

                                               O:     1,30 €

                                               OL:   0,50 €

                                               V:     0,90 €

                            Úhrada spolu:     4,00


                II. skupina              R:      0,75 €

           /stravníci od 11-15 rokov/ D:      0,65 €

                                               O:      1,50 €

                                               OL:    0,55 €

                                               V:      0,95 €

                            Úhrada spolu:      4,40               Deti nad 15 rokov:   R:     0,85 €

                                                D:     0,70 €

                                                O:     1,70 €

                                                OL:   0,60 €

                                                V:     1,00 €

                             Úhrada spolu:     4,85


        

         Zamestnanci a iní stravníci:

                                                 O: 2,00 +  1,80€ réžia =  3,80€

                                                 V: 1,30 +  1,20€ réžia =  2,50


 • Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna 2021