• Národný projekt Štandardizáciou systému poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce

   •  

     

    Výskumný ústav detskej psychológie a  patopsychológie realizuje Národný projekt Štandardizáciou systému poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce od 1. júna 2019 s víziou ponúknuť oporný bod pre podporu kvality – jednotné štandardy odborných a odborno-metodických činností. Štandardy majú viesť k záruke, že deti s rozmanitými potrebami a ich rodiny, dostanú na celom Slovensku rovnako kvalitnú starostlivosť zakotvenú v multidisciplinárnom prístupe.

    Zámerom NP Štandardy je prispieť k eliminácii školskej neúspešnosti a zvýšeniu kvality života detí prostredníctvom efektívneho, odborne zabezpečeného poradenského systému s multidisciplinárnym prístupom k dieťaťu a jeho rodine.

    Hlavným cieľom projektu je vytvoriť, nastaviť, overiť a multiplikovať štandardy poradenského systému s jasne stanovenými postupmi, procesmi, výkonmi a nástrojmi, vďaka ktorým:

    - zachytíme potreby a prekážky na strane dieťaťa smerujúce k školskej, spoločenskej a/alebo kariérovej neúspešnosti včas, prostredníctvom odborných diagnostických nástrojov a optimálnej interpretácie výsledkov,

    - zabezpečíme odbornú a komplexnú starostlivosť dieťaťu/žiakovi cez multidisciplinárny prístup kľúčových odborníkov potrebných pre riešenie potrieb a prekážok dieťaťa/žiaka a jeho rodiny,· identifikujeme absentujúce nástroje a programy v sieti inštitúcií pôsobiacich v systéme poradenstva a prevencie,

    - zabezpečíme príležitosti na inštitucionálny rozvoj inštitúcii v systéme poradenstva a prevencie.

     

 • Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna 2021