• Zdravotnícky pracovník v materskej, v základnej škole alebo v strednej škole

   •      Cieľom výzvy, ktorú vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  je poskytnúť materským školám, špeciálnym materským školám, špeciálnym základným školám a spojeným školám, ktoré majú organizačnú zložku základnej školy, stredným školám, špeciálnym stredným školám, odborným učilištiam, praktickým školám, spojeným školám, ktoré majú organizačnú zložku stredná škola, odborné učilište, praktická škola zaradeným do siete škôl a  školských zariadení SR podporu prostredníctvom zamestnania zdravotníckeho pracovníka ako nepedagogického zamestnanca, na poskytovanie zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti, realizáciu skríningu s cieľom včasnej  identifikácie zdravotných problémov u detí a žiakov, preventívne a poradenské aktivity v oblasti podpory zdravého životného štýlu a prevencie ochorení a ďalšie činnosti. Výzva je realizovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR. 

        Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna bola v tejto výzve opäť úspešná a od septembra 2022 u nás pôsobí zdravotnícka pracovníčka, ktorá sleduje a posudzuje zdravotný stav, meria, posudzuje a zaznamenáva vitálne funkcie, aplikuje lieky všetkými dostupnými formami,  orientačne vyšetruje krv pomocou glukomera, ošetruje všetky typy stómií a vymieňa stomické vrecko, hodnotí a ošetruje poruchy celistvosti kože, hodnotí stav výživy a dohliada nad dodržiavaním dietetického stravovania dieťaťa a žiaka v škole, zabezpečuje intimitu dieťaťa a žiaka pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, informuje príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnom stave dieťaťa alebo žiaka, informuje zákonného zástupcu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti jeho dieťaťu, vedie si zdravotný záznam, vykonáva administratívne činnosti v rozsahu svojej praxe.

         Medzi ďalšie činnosti, ktoré vykonáva zdravotnícka pracovníčka v škole je vykonávanie poradenstva a edukačných činností v oblasti výchovy a podpory zdravia, vrátane zdravého životného štýlu, duševného zdravia, ústneho zdravia, reprodukčného zdravia a iné, zabezpečuje dodržiavanie bezpečného prostredia dieťaťa a žiaka v škole, vykonáva odbornú prvú pomoc a zabezpečuje ju na rôznych školských podujatiach v priestoroch školy, identifikuje zdravotné potreby a zdravotné riziko u dieťaťa a žiaka, riadi hygienu prostredia, zabezpečuje epidemiologické a hygienické opatrenia v škole, vykonáva hygienický filter u detí a žiakov,  spolupracuje pri záujmových a vzdelávacích aktivitách pre dieťa a žiaka v oblasti prvej pomoci, v programoch podpory a výchovy k zdraviu, spolupracuje s ďalšími zamestnancami spojenej školy.

     

     

     

 • Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna 2021