• Multisenzorická miestnosť

  • Snoezelen je kombináciou dvoch holandských slov „snuffelen“ a „doezelen“, čo v preklade znamená čuchať a driemať. Pôvodne bol koncept vytvorený ako voľnočasová aktivita pre osoby s ťažkým postihnutím v Holandsku. V súčasnosti sú jeho možnosti využitia širšie. Slúži aj ako forma terapie alebo ako podporný pedagogický prístup. Koncept sa využíva u všetkých cieľových skupín: ľudia s rôznym druhom postihnutia, poruchami správania, autizmom, ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou), demenciou, psychiatrickými diagnózami, traumatickými poraneniami mozgu, v paliatívnej starostlivosti a v neposlednom rade u bežnej populácie. Realizuje sa v špecificky upravenom prostredí so svetelnými efektmi, hudbou, zvukmi, vôňami. Prostredie navodzuje príjemnú atmosféru, pocit bezpečia, pohody a zároveň podnecuje k aktivite, skúmaniu, vyvoláva spomienky. Snoezelen je nedirektívny prístup, pri ktorom sa terapeut alebo iný odborník necháva viesť klientom. Ten má vo zvolenom multisenzorickom prostredí dostatok času a priestoru na zaoberanie sa podnetmi a komponentmi, má možnosť voľby. Snoezelen musí zakaždým vzbudiť pozitívny zážitok a skúsenosť, všetko je na slobodnej voľbe klienta. Multisenzorické prostredie (tiež označované ako Snoezelen) by malo umožňovať plnú kontrolu v zmysle voľby množstva a intenzity podnetov, pretože len tak je možné prispôsobiť sa individuálnym potrebám a požiadavkám klienta.

    

   Na Slovensku sa Snoezelen využíva približne od roku 2002, kedy vznikla multisenzorická miestnosť v prvom zariadení pre jednotlivcov s mentálnym postihnutím. V súčasnosti je Snoezelen pomerne rozšírenou metódou práce s osobami s rôznymm druhom postihnutia (mentálnym, telesným, poruchami autistického spektra...) najmä v špeciálnych základných školách a domovoch sociálnych služieb. Často sa využíva aj u ľudí s demenciou. Využíva sa aj u ľudí s psychiatrickými diagnózami, poruchami správania alebo v rámci rehabilitácie, aj keď menej často.

    

    

    

 • Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna 2021