• Propozície

    • VŠEOBECNÉ  USTANOVENIA

      

     Súťaží sa v ľahkej atletike, malom halovom futbale chlapcov, basketbale dievčat.

      

     1. Predpis

          Súťaží sa podľa pravidiel uvedených  športov a podľa súťažného poriadku a smerníc tohto rozpisu.

     2. Systém súťaženia

          Ľahká atletika je súťaž jednotlivcov a družstiev. V kolektívnych športoch sa stretnú družstvá v jednej skupine každý s každým.

     3. Podmienky účasti

      Každý pretekár musí byť žiakom školy, za ktorú bude štartovať. Príslušnosť žiaka ku škole bude potvrdená na súpiske, ktorú overí riaditeľ školy. Porušenie podmienok o účasti na športových hrách bude potrestané diskvalifikáciou jednotlivca, družstva, prípadne celej školy.

     4. Súpisky

          Pri príchode predloží každá škola usporiadateľovi súpisku v dvoch exemplároch. Súpiska musí byť potvrdená riaditeľom školy a  lekárom. Bez lekárskeho potvrdenia nebude môcť súťažiaci (škola) štartovať na hrách.

     5. Protesty

          Podávajú sa do 30 minút po skončení jednotlivých súťaží vedúcemu súťaže.

     6. Hodnotenie

         Každá súťaž sa hodnotí samostatne. Na základe výsledkov všetkých súťaží sa vyhodnotí najúspešnejšia škola CŠH SPŽ.

     7. Odmeny

          Prví traja pretekári dostanú medailu, diplom a vecné ceny. Členovia  prvých troch družstiev dostanú medaily, diplomy a vecné ceny.

     Prvé tri školy v jednotlivých súťažiach dostanú medaily, diplomy a poháre. Celkové víťazná škola po zhodnotení výsledkov v jednotlivých súťažiach získava putovný pohár.o všetkých súťažiach víťazná škola obdrží aj putovný pohár.

     V prípade rovnosti bodov v celkovom hodnotení škôl, rozhoduje o poradí umiestnenie školy v atletike. 

     8. Vyhlásenie víťazov

     Uskutoční sa na spoločenskom zhromaždení na záver športových hier.

     Vecné ceny budú udeľované podľa finančných možností organizátora

      

     TECHNICKÉ  USTANOVENIA

      

     1. Usporiadateľ

     Z poverenia Ministerstva školstva SR -  Spojená špeciálna škola internátna Jána Vojtaššáka v Levoči, Kláštorská 24/a.

     2. Termín

     13. –17. jún 2007

     3. Miesto konania

     Levoča

     4. Riadiaci pracovníci

     Riaditeľ CŠH SPŽ          - Mária Vašková

     Predseda OV                   - PaedDr. Božena Villinová

     Vedúci atletiky                - Mgr.  Kvetoslava Orlovská

     Vedúci basketbalu           - Mgr.  Alena Kováčová

     Vedúci futsalu                 - Ľudmila Harčiarová      

     Člen OV                          - Mgr. Mária Benová

                                                   - Mgr. Jaroslava Páričková

     5. Ubytovanie

     SŠŠI, J. Vojtaššáka, Kláštorská 24/a, 054 01 Levoča.

     SOU poľnohospodárske, Levoča

     SPgŠ, Levoča

     6. Stravovanie

          Začína večerou dňa 13. 6. 2007 a končí raňajkami a balíčkom na cestu dňa 17. 6. 2007.

     7. Cestovanie

         Účastníci si hradia cestovné sami.

     8. Príchod účastníkov

         Dňa 13. 6. 2007 najneskôr do 18.00 hod.

     9. Odchod účastníkov

         Dňa 17. 6. 2007 ráno do 8.00 hod. uvoľniť internát.

     10. Počet účastníkov

     Z každej školy maximálne 20 účastníkov ( 9 dievčat, 8 chlapcov, 3 vedúci )

     11. Záväzná prihláška

     Na adresu usporiadateľskej školy do 21. 5. 2007 doporučene  (vrátane návratiek).

     Dôležité je presne uviesť, v ktorých športoch budete súťažiť (atletika, futsal, basketbal (, počet chlapcov, dievčat, mužov a žien.

     12. Súpisky

     Súpisky potvrdené lekárom o spôsobilosti v športových disciplínach odovzdať po príchode. Súpisky vyplniť písacím strojom.

     13. Štartujúci

     Prihlásené družstvá ZŠ pre sluchovo postihnutých - ročník 1990 a mladší.

     Môžu štartovať len sluchovo postihnutí žiaci, aj keď sú na škole triedy s iným postihom.

     14. Informácie

          Informácie pred začiatkom súťaže podáva riaditeľ CŠH SPŽ -  v priebehu pretekov vedúci jednotlivých súťaží.

     15. Vylosovanie

          Uskutoční organizačný výbor 13. 6. 2007 v mieste konania hier v Levoči.

     16. Porada vedúcich

          Dňa 13. 6. 2007 o 20.00 hodine.

     17. Potvrdenie o bezinfekčnosti

          Môže byť dopísané na súpiske alebo na osobitnom liste. Nesmie byť staršie ako tri dni. Podpísané riaditeľom školy.

      

     ATLETIKA

      

     1. Štartujúci

     Za každú školu môžu štartovať v každej disciplíne dvaja pretekári. Jednotlivec môže štartovať maximálne v troch ľubovoľných disciplínach  +  v štafete, ale pretekár štartujúci v behu na 1000 alebo 600 m nemôže štartovať v štafete.  

     2. Kategória

     Dievčatá - 60 m, 600 m, skok do výšky, skok do diaľky, vrh guľou o hmotnosti 3 kg, štafeta 4 x 60 m.

     Chlapci - 60 m, 1000 m, skok do výšky, skok do diaľky, vrh guľou do 4 kg, štafeta 4 x 60 m.

     3. Disciplíny

     Beh na 60 m sa uskutoční v dvoch rozbehoch. Do finále A a B postúpi  z jednotlivých rozbehov 6 súťažiacich podľa času. V prípade rovnosti časov rozhoduje umiestnenie v rozbehu. o konečnom poradí rozhoduje umiestnenie vo finále.

     V behu na 600 a 1000 m sa uskutoční jeden beh so všetkými prihlásenými, t. j. maximálne 12 pretekárov. Poradie určí výsledok v cieli.

     Vo vrhu guľou majú všetci pretekári 3 pokusy. Do finále, v ktorom majú ďalšie tri pokusy postupujú šiesti najlepší pretekári.

     V skoku do diaľky majú všetci pretekári 3 pokusy. 6 najlepších pretekárov postupuje do finále na ďalšie 3 pokusy.

     V  skoku do výšky je pre dievčatá určená základná výška 105 cm, tá sa zvyšuje po 5 cm do výšky 135 cm, ďalej už len po 3 cm. Podmienkou pre uznanie platného pokusu je odraz jednou nohou.

     Pre chlapcov je v skoku do výšky určená základná výška 125 cm, tá sa zvyšuje po 5 cm do výšky 155 cm, ďalej už len po 3 cm. podmienkou pre uznanie platného pokusu je odraz jednou nohou.

     4. Ceny

          Prví traja pretekári z každej kategórie a disciplíny dostanú medailu, diplom a vecné ceny. Školy na prvých troch miestach dostanú medailu, diplom, športový pohár.

     5. Hodnotenie

     Poradie pretekárov bude bodované tak, že prvý pretekár dostane toľko bodov, koľko pretekárov je prihlásených do atletickej súťaže, druhý dostane o bod menej, atď.

     6. Najhodnotnejší výkon

     Jeden chlapec a jedno dievča bude vyhodnotené podľa tabuliek bodovania v súťažiach majstrovstiev ZŠ.

     UPOZORNENIE: Štart všetkých behov bude uskutočňovaný zástavkou                     

     6. Ceny

     Prvé tri družstvá dostanú medaily, diplomy a vecné ceny. Každý člen týchto družstiev dostane medailu, diplom a vecnú cenu. Školy prvých troch družstiev dostanú diplom, medailu a pohár.

      

     MALÝ  FUTBAL-FUTSAL

      

     1. Predpis

     Súťaží sa podľa pravidiel futsalu FIFA vydaných výborom futbalového zväzu. Na súpiske bude maximálne 8 chlapcov. Hrá sa v hale. Hrací čas je 2 x 15 minút s 5 minútovou prestávkou. Družstvá nastúpia v jednotlivých dresoch a musia si priniesť 2 druhy farebne odlišujúcich dresov. Hráči nesmú používať kopačky a sú povinní mať holenné chrániče. Hrá sa podľa pravidiel FIFA s lenivou loptou. č.4.

     2. Počet hráčov

          4 + 1

     3. Organizácie súťaže

          Hrá sa systémom “ každý s každým” v jednej skupine.

     4. Vylosovanie

          Súťaž vylosuje organizačný výbor CŠH SPŽ dňa 13. 6. 2007

     5. Kritéria pre určovanie poradia

         5.1.  Pri rovnosti bodov družstiev rozhoduje výsledok vzájomného  stretnutia.

         5.2.  V prípade nerozhodného výsledku platí: 

     a) bránkový rozdiel zo všetkých stretnutí 

     b) počet strelených gólov zo všetkých stretnutí,

     c) 5 pokutových kopov až do strelenia víťazného kopu,

     d) ďalšie strieľanie pokutových kopov až do strelenia víťazného kopu.

       5. 3. Pri rovnosti bodov troch družstiev sú kritéria podľa bodu a - d.

     5. Ceny

     Prvé tri družstvá dostanú medaily, diplomy a vecné ceny. Každý člen týchto družstiev dostane medailu, diplom a vecnú cenu. Školy prvých troch družstiev dostanú diplom, medailu a pohár.

      

     BASKETBAL  DIEVČAT

      

     1. Predpis

     Súťaží sa podľa pravidiel basketbalu a podľa smerníc tohto rozpisu. Hrá sa 2 x 15 minút hrubého času s päťminútovou prestávkou. Na súpiske bude uvedených maximálne 9 dievčat. Zápas rozhodujú 2. rozhodcovia. Každé družstvo si prinesie jednu loptu predpísanej veľkosti a hmotnosti. okrem toho si prinesie so sebou 2 druhy farebne sa líšiacich dresov. Píska sa pravidlo 30 sekúnd.

     2. Organizácia súťaže

     Rovnaká ako pri malom futbale.

     3. Vylosovanie

     Rovnaké ako pri futsale chlapcov.

     4. Kritéria pre určenie poradia

     4.1. Pri rovnosti bodov družstiev rozhoduje výsledok vzájomného zápasu.

     4.2. V prípade nerozhodného výsledku sa bude zápas predlžovať do času strelenia prvého koša ( rýchla smrť ).

     6. Ceny

     Rovnaké ako pri futsale chlapcov.

      

 • Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna 2021