Odborné učilište Jána Vojtaššáka internátne

Nové možnosti profesijnej prípravy

Odborné učilište Jána Vojtaššáka internátne otvára od 1. septembra 2017  nové možnosti prípravy na budúce povolanie. Odborné učilište JVI je katolícka škola zriadená Biskupským úradom v Spišskom Podhradí. Má štatút školy zabezpečujúcej výchovu a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením. Poskytuje vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností žiakom s mentálnym postihnutím, alebo žiakom s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím. Po stránke vzdelávania je školou úplne porovnateľnou so štátnymi školami, kladie však dôraz na duchovnú a mravnú formáciu žiakov. Výchovný a vyučovací proces je  prispôsobený individuálnym potrebám a aktuálnym edukačným možnostiam žiakov vyplývajúcich z ich zdravotného znevýhodnenia.

 

Odborné učilište žiakom ponúka vzdelávať sa v dvoch zaujímavých učebných odboroch:

3383 G 08 - Spracúvanie dreva - výroba úžitkových a umeleckých predmetov  - žiaci po ukončení prípravy sú spôsobilí plnohodnotne sa zapojiť do sociálneho, kultúrneho a pracovného života spoločnosti a ako kvalifikovaná pracovná sila majú predpoklady uplatniť sa na trhu práce. Sú schopní vyrábať jednoduché drevené výrobky a vykonávať pomocné práce ako kvalifikovaní pomocní robotníci.

2781 G 02 - Keramická výroba – výrobky sanitnej keramiky -  žiaci po ukončení prípravy sú schopní rozhodovať o svojom pracovnom a občianskom živote, spôsobilí plnohodnotne sa zapojiť do sociálneho, kultúrneho a pracovného života spoločnosti a ako kvalifikovaná pracovná sila majú predpoklady uplatniť sa na trhu práce, vykonávať pomocné práce ako kvalifikovaní pomocní robotníci.  Sú schopní vyrábať jednoduché keramické výrobky z hlinených materiálov na báze modelovania, manipulovať s modelovacím materiálom, keramickými výrobkami  a osvojiť si základné práce spojené s ručným opracovaním modelovacích materiálov.

 

Výchova a vzdelávanie v jednotlivých učebných odboroch prebieha formou denného štúdia a starostlivosť je zabezpečovaná žiakom v poldennom, celodennom alebo aj v týždennom režime.

Dĺžka prípravy trvá 3 alebo 4 roky.  Úspešným absolvovaním vzdelávacieho programu odborov výchovy a vzdelávania môže žiak získať nižšie stredné odborné vzdelanie s dokladom o zaškolení, zaučení alebo výučný list. V súlade s platnou legislatívou žiak počas štúdia môže poberať  štipendium.

Príprava zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie. Teoretické vyučovanie je organizované v samotných triedach a praktické vyučovanie v špecializovaných učebniach vybavených špeciálnymi zariadeniami a pomôckami- keramická dielňa, školská dielňa, miestnosť na strojové spracovanie dreva, remeselná dielňa, učebňa výpočtovej techniky. Na výučbu slúžia aj ďalšie odborné učebne ako rytmicko-pohybová miestnosť, učebňa logopédie, knižnica.

Katolícky charakter a odborné zameranie školy ponúka žiakom súbežne s výchovno-vzdelávacím procesom  primeranú štruktúru duchovných, spoločenských, kultúrnych a športových aktivít.

Odborné učilište JVI poskytuje príjemné prostredie na výučbu, vzdelávanie žiakov, zamestnanci školy kladú veľký dôraz na vytvorenie pozitívnej školskej klímy, na pestovanie dobrých vzťahov medzi žiakmi navzájom, medzi učiteľmi a žiakmi a v neposlednom rade medzi učiteľmi a rodičmi. Na formovanie osobnosti žiakov vplýva veľkou mierou aj prostredie, preto je venovaná veľká pozornosť estetickej úprave tried, chodieb, vstupných priestorov školy a areálu školy.

 

 

Kritéria prijímacieho konania na školský rok 2017/2018

Prijímacie konanie do Odborného učilišťa sa uskutoční podľa zákona č.245/2008 Z.z., §101 a §102 zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení §8 vyhl. MŠ SR č. 322/2008 o špeciálnych školách v znení neskorších predpisov.

Termíny prijímacích pohovorov:

1.      kolo – 9. mája 2017 a 11. mája 2017

2.      kolo – 20. mája 2017

V školskom roku 2017/2018 otvárame tieto učebné odbory:

3383 G 08  Spracúvanie dreva – výroba úžitkových a umeleckých predmetov

2781 G 02  Keramická výroba – výrobky sanitnej keramiky

Podmienky prijatia na štúdium

 O prijatí alebo neprijatí uchádzača na štúdium do zvoleného učebného odboru rozhoduje prijímacia komisia.

Členov prijímacej komisie menuje riaditeľka školy podľa platnej legislatívy.

Uchádzači o štúdium vo zvolenom učebnom odbore budú prijatí na základe osobného pohovoru a absolvovaním praktickej časti zameranej na zistenie úrovne schopností, praktických zručností, motorických predpokladov a zdravotnej spôsobilosti pre zvolený odbor.

 

Aktualizácia

04. september 2017

Narodeniny a meniny

Dnes (Štvrtok 21.9.2017)
Dávid Kočko (2.S)
Matúš Bator (4.MS)
Zajtra (Piatok 22.9.2017)
Ivana Petáková (3.A)

Priebeh vyučovania

Počet návštev

Počet návštev: 581585

ssjvile © 2013-10