Odborné učilište Jána Vojtaššáka internátne

Nové možnosti profesijnej prípravy

Odborné učilište Jána Vojtaššáka internátne otvára od 1. septembra 2017  nové možnosti prípravy na budúce povolanie. Odborné učilište JVI je katolícka škola zriadená Biskupským úradom v Spišskom Podhradí. Má štatút školy zabezpečujúcej výchovu a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením. Poskytuje vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností žiakom s mentálnym postihnutím, alebo žiakom s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím. Po stránke vzdelávania je školou úplne porovnateľnou so štátnymi školami, kladie však dôraz na duchovnú a mravnú formáciu žiakov. Výchovný a vyučovací proces je  prispôsobený individuálnym potrebám a aktuálnym edukačným možnostiam žiakov vyplývajúcich z ich zdravotného znevýhodnenia.

 

Odborné učilište žiakom ponúka vzdelávať sa v dvoch zaujímavých učebných odboroch:

3383 G 08 - Spracúvanie dreva - výroba úžitkových a umeleckých predmetov  - žiaci po ukončení prípravy sú spôsobilí plnohodnotne sa zapojiť do sociálneho, kultúrneho a pracovného života spoločnosti a ako kvalifikovaná pracovná sila majú predpoklady uplatniť sa na trhu práce. Sú schopní vyrábať jednoduché drevené výrobky a vykonávať pomocné práce ako kvalifikovaní pomocní robotníci.

2781 G 02 - Keramická výroba – výrobky sanitnej keramiky -  žiaci po ukončení prípravy sú schopní rozhodovať o svojom pracovnom a občianskom živote, spôsobilí plnohodnotne sa zapojiť do sociálneho, kultúrneho a pracovného života spoločnosti a ako kvalifikovaná pracovná sila majú predpoklady uplatniť sa na trhu práce, vykonávať pomocné práce ako kvalifikovaní pomocní robotníci.  Sú schopní vyrábať jednoduché keramické výrobky z hlinených materiálov na báze modelovania, manipulovať s modelovacím materiálom, keramickými výrobkami  a osvojiť si základné práce spojené s ručným opracovaním modelovacích materiálov.

 

Výchova a vzdelávanie v jednotlivých učebných odboroch prebieha formou denného štúdia a starostlivosť je zabezpečovaná žiakom v poldennom, celodennom alebo aj v týždennom režime.

Dĺžka prípravy trvá 3 alebo 4 roky.  Úspešným absolvovaním vzdelávacieho programu odborov výchovy a vzdelávania môže žiak získať nižšie stredné odborné vzdelanie s dokladom o zaškolení, zaučení alebo výučný list. V súlade s platnou legislatívou žiak počas štúdia môže poberať  štipendium.

Príprava zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie. Teoretické vyučovanie je organizované v samotných triedach a praktické vyučovanie v špecializovaných učebniach vybavených špeciálnymi zariadeniami a pomôckami- keramická dielňa, školská dielňa, miestnosť na strojové spracovanie dreva, remeselná dielňa, učebňa výpočtovej techniky. Na výučbu slúžia aj ďalšie odborné učebne ako rytmicko-pohybová miestnosť, učebňa logopédie, knižnica.

Katolícky charakter a odborné zameranie školy ponúka žiakom súbežne s výchovno-vzdelávacím procesom  primeranú štruktúru duchovných, spoločenských, kultúrnych a športových aktivít.

Odborné učilište JVI poskytuje príjemné prostredie na výučbu, vzdelávanie žiakov, zamestnanci školy kladú veľký dôraz na vytvorenie pozitívnej školskej klímy, na pestovanie dobrých vzťahov medzi žiakmi navzájom, medzi učiteľmi a žiakmi a v neposlednom rade medzi učiteľmi a rodičmi. Na formovanie osobnosti žiakov vplýva veľkou mierou aj prostredie, preto je venovaná veľká pozornosť estetickej úprave tried, chodieb, vstupných priestorov školy a areálu školy.

Aktualizácia

16. máj 2018

Narodeniny a meniny

Dnes (Nedeľa 20.5.2018)
František Holub (3.V)
Zajtra (Pondelok 21.5.2018)
Ján Tomko (1.S)
Milada Tulejová (3.S)

Priebeh vyučovania

Počet návštev

Počet návštev: 738236

ssjvile © 2013-10