• Environmentálny akčný plán školy

    •  

      

     Environmentálny akčný plán školy:  Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna Levoča

      

     ZVOLENÁ PRIORITNÁ TÉMA:     zeleň a ochrana prírody        pre certifikačné obdobie:  2017/2018, 2018/2019

      

     Silné stránky

     Slabé stránky

      

     - zeleň v škole

     - nemáme zeleň v areáli  školy

      

     - pestujeme rastliny

     - neposkytujeme celoročnú starostlivosť o zvieratá

      

     - pestujeme kvety a bylinky v triedach

     - nerealizujeme aktivity na ochranu prírody

      

     - osádzame vtáčie búdky

     - nemáme školský pozemok, skleník

      

     - pomáhame zvieratám v núdzi /gaštany, neskonzumované zvyšky ovocia a chleba/  v zimnom období

     - nečistíme vodné toky

      

      

     - nevysádzame stromčeky

      

     EAP písomne schválil: Jana Lapínová Udvardiová

      

     Dátum schválenia:

     09.03.2018

      

      

     Ciele

     Aktivity

     Zodpovedná osoba a termín

     Indikátor /

     Ukazovateľ úspechu

     Monitoring / Postupujeme podľa plánu?

      

     CIEĽ 1: Prostredníctvom praktických a vzdelávacích aktivít vysvetliť žiakom a zamestnancom potreby ochrany prírody realizované počas celého certifikačného obdobia.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     AKTIVITA 1: Zber jesenných plodov pre lesné zvieratá.

     Rozvíjať zmyslové vnímanie detí a žiakov: chuť, hmat a čuch prostredníctvom zberu lesných plodov.

      

      

     zodp.: Ferencová, Matalíková, Hlavatý, Vašková

     Učiteľky ŠMŠ 

      

      

      

      


     T: 10 - 11/2017, 2018

     Počet zapojených  tried a výchovných skupín.

     Príspevky  na internetovej stránke školy.

     Nazbierať aspoň 50kg plodov – gaštany, jablká, znehodnotenú zeleninu.

     Aktivita bola splnená.

     Do aktivity sa zapojili 4 triedy ŠMŠ a 4 výchovné skupiny.

     Podarilo sa nazbierať viac ako 50 kg plodov.

     Príspevok je na internetovej stránke našej školy. https://ssjvile.edupage.org/

      

     AKTIVITA 2:

     Zorganizovať Deň jesene – spoznať význam prírody prostredníctvom darov, ktoré nám ponúka.
      

      

      

      

      

      

      

      

     zodp.: Jozefčáková, Tatarková

      

      


     T: 10/2017, 2018

      

     Príspevky  na internetovej stránke školy.

      

     Aktivita bola splnená, príspevok je na internetovej stránke našej školy.

      

     AKTIVITA 3: Vypestuj si svoj strom/vysušiť šišku zo zberu, zasadiť semienko.

     Zodp.: Antalová

     užšie kolégium ZŠ


     T: priebežne počas certifikačného obdobia

      

     Počet vypestovaných stromčekov.

     Príspevky v časopise a na internetovej stránke školy.

     Aktivita čiastočne splnená – vysušili sme šišku zo stromu a zasadili sme semená borovice.

      

      

     AKTIVITA 4: Výroba vtáčích búdok z recyklovaného materiálu (prikrmovanie vtáčikov)  

     - pomôcť vtáčikom prežiť zimu.

      

     zodp.: Kedžuchová

      

      

      

      

     T: 11/2017 – 2/2018

     zimné obdobie 2017, 2018

      

     Príspevky  na internetovej stránke školy.

     Počet vyrobených vtáčích búdok – aspoň 10.

     Výrobou 12 vtáčích búdok sme splnili aktivitu za zimné obdobie. Príspevok  je na internetovej stránke našej školy.

      

     AKTIVITA 5: Beseda s lesníkom o starostlivosti o zver a vtáčiky v zime – získať informácie  o vhodnosti potravín a krmiva pre vtáčiky.

      

     Zodp.: učiteľky ŠMŠ 

      

      

      


     T: 1/2018

     Fotodokumentácia, článok na internetovej stránke školy.

     Aktivita splnená, príspevok je na internetovej stránke našej školy.

      

     AKTIVITA 6:Trápenie Zeme – zbierať neskonzumované potraviny – zabezpečiť odvoz potravy lesnej zveri prostredníctvom lesníkov.

     Zodp.: koordinátori

      


     T: priebežne počas certifikačného obdobia, hlavne v zimnom období

     Fotodokumentácia, článok na internetovej stránke školy.

     Aktivita za zimné obdobie 2017 splnená. Príspevok je na internetovej stránke našej školy.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     AKTIVITA 7: Tvorivé využitie odpadového materiálu  pri tematickom projektovom vyučovaní a skrášlení priestorov školy, najmä črepníkov a obalov na kvety.

      

      

      

      

     AKTIVITA 8: Jesenné aranžovanie „Čarovná jeseň“ – projektové vyučovanie  - zbierať prírodný materiál a využívať ho pri zhotovovaní rôznych dekorácií s použitím rozmanitých pracovných techník (pestrofarebné kytice z jesenných listov, jesenné ikebany...

     zodp.: Koordinátori a členovia užšieho kolégia

      

      

        
     T: priebežne počas certifikačného obdobia

      

      

      

      

     zodp.: koordinátori

      

      

     T: 10-11/2017, 2018

      

     Fotodokumentácia, článok na internetovej stránke školy.

     Skrášliť čo najviac obalov na kvety.

      

      

      

      

      

     Počet zapojených  tried a výchovných skupín

     Príspevky  na internetovej stránke školy

     Aktivita sa priebežne plní počas celého certifikačného obdobia.

      

      

      

      

      

      

      

      

     Do zrealizovanej aktivity sa zapojili všetky triedy a výchovné skupiny našej školy. Príspevok je na internetovej stránke našej školy.

      

     AKTIVITA 9: Zber papiera

     – súťaž v zbere papiera na škole,

     – polročné vyhodnocovanie, – zberom papiera pomôcť šetreniu lesov.

      

      

     zodp.: koordinátori

     tr. učitelia

      

      

      

     T:   2. polrok 17/18, 2 krát v šk.r.18/19

     Množstvo vyzbieraného papiera, priebežné výsledky a polročné vyhodnotenie na hlavnej nástenke školy,

     počet získaných papierových výrobkov.

     Počas zberu papiera v   2. polroku 2017/2018 sme nazbierali 644 kg papiera a dostali sme zaň 124 kotúčov recyklovateľného toaletného papiera. Vyhodnotenie zberu bolo na nástenke.

      

     AKTIVITA 10: Vytvoriť plagáty – Deň Zeme, Deň vody, Deň lesov.

      

     Zodp.: Ferencová, Matalíková, učiteľky ŠMŠ


     T: 3 – 4/ 2018, 2019

      

     Fotodokumentácia, článok na internetovej stránke školy.

      

      

     Príspevky zo splnenej aktivity sú na internetovej stránke našej školy.

      

     AKTIVITA 11 : Deň Zeme – environmentálne aktivity. Vyčistiť okolie školy od odpadkov, pri udržiavaní čistoty prírodného prostredia spolupracovať so zamestnancami MÚ/ Životné prostredie  a Technickými službami mesta Levoča.

     zodp.: Ferencová, Matalíková, Hlavatý, Vašková, Jozefčáková, Tatarková, Kamenická, Molnárová, koordinátori

      

      

      

      

     T: 4/2018, 2019

      

     Fotodokumentácia, článok na internetovej stránke školy.

     Počet vyčistených plôch, zapojených  tried a výchovných skupín.

     Aktivita za r. 2018 splnená. Počet vyčistených plôch bolo 7. Do aktivity sa zapojili 8 tried a 4 výchovné skupiny. Príspevok je na internetovej stránke našej školy.

      

     AKTIVITA 12: Varenie z BIO potravín. Varenie z nami vypestovanej zeleniny.

     Zodp.: Džuganová, Hrušovská, Strážiková


     T: 5/2018     Fotodokumentácia, článok na internetovej stránke školy.

      

      

     AKTIVITA 13: Pestovanie byliniek.

     Starostlivosť o liečivé byliny, ich zber a sušenie na prípravu čajov – pestovaním vlastných byliniek odbúrať nákup čajov z dovozu.

      

     Herbár z liečivých rastlín  a

     bylín upozorniť deti na zaujímavosti v prírode, možnosť zberu a využitia lesných plodov, byliniek, poznávanie významu liečivých rastlín.

      

     Zelená hliadka –

     Zistiť aktuálny počet kvetov a rastlín v škole.

     Zodp.: Džuganová, Hrušovská, Strážiková, Kamenická, Molnárová, Antalová, Valentová

      

     T: 3-4/2018, 2019

      

     zodp.: Husková, Kedžuchová

      

     T: 5/2018, 2019

     zodp.: Antalová, Valentová, Zoričáková

     T: priebežne počas certifikačného obdobia

      

      

     zodp.: členovia užšieho kolégia

     T: priebežne počas certifikačného obdobia

      

     Fotodokumentácia, článok na internetovej stránke školy –

     počet druhov vypestovaných byliniek.

      

      

      – počet detí a žiakov zapojených do aktivity.

      

      

      

      

     – výsledok – rozdiel počtu kvetov a rastlín na začiatku certif. obdobia a na konci certif. obdobia.

     Aktivita za r. 2018 splnená. Počet vypestovaných byliniek –7 druhov. Príspevok je na internetovej stránke našej školy.

      

      

     Aktivita za r. 2018 splnená. Do plnenia aktivity sa zapojilo 16 žiakov.

      

      

      

     Aktivita na začiatku certifikačného obdobia splnená. Zelená hliadka zistila aktuálny počet kvetov a rastlín v našej škole – 227.

      

     AKTIVITA 14: Ochutnávka bio/domácich potravín.

      

     Ochutnávka čajov – využiť nazbierané lesné plody pri príprave ovocných čajov (pečený čaj).

      

     Zdravý deň – deň bez mäsa, deň jabĺk, vodný deň, deň ovocia a zeleniny, čajovňa.

      

     Bylinkový bufet – nápoje z vypestovaných byliniek         (mäta, materina dúška,....).

     zodp.: Džuganová, Hrušovská, Strážiková

     T: 5/2018

      

     zodp.: Fecková,  Kedžuchová

     T: 5 – 6/2018

      

      

     zodp.: Kamenická, Molnárová

     T: 4/2018

      

      

      

     zodp.: Kamenická, Molnárová

     T: 6/2018, 2019

     Fotodokumentácia, článok na internetovej stránke školy.

      

      

      

      

     Fotodokumentácia, článok na internetovej stránke školy.

      

      

      

      

     Aktivita splnená. Príspevok je na internetovej stránke našej školy.

      

      

      

      

      

      

     Príspevok zo splnenej aktivity je na stránke školy.

      

      

     AKTIVITA 15:

     Tajomstvo lesa – stretnutie, environm. aktivity a rozhovor s lesníkmi a členmi poľovníckych združení o ochrane prírody

      – spoznať najznámejšie dreviny.

      

     Prezentácia o zalesňovaní  oboznámiť deti a žiakov s realizáciou a postupom prác pri zalesňovaní.

      

      

     zodp.: koordinátori

      

      

      

         


     T: 5 – 6/2018, 2019

      

      

     zodp.: koordinátori,  tr. učitelia

      

      

     T: 4/2018, 2019

     Fotodokumentácia a článok na internetovej stránke školy.

     Počet známych stromov 10 – 5 listnatých a 5 ihličnatých.

     Aktivita za r. 2018 splnená. Príspevok je na internetovej stránke našej školy.

      

      

      

      

      

     Aktivita za  r. 2018 splnená. Príspevok je na internetovej stránke našej školy.

     AKTIVITA 16: Vychádzka do prírody – zážitkové  učenie – dôsledky poveternostných vplyvov na les a prírodu

     dôsledky činnosti človeka na prírodu/nevypaľovať trávu – ničíme ovzdušie a poškodzujeme prírodu, nerúbať les bez povolenia.

      

      

     zodp.: Ferencová, Matalíková, Hlavatý, Vašková, Zoričáková, Kamenická, Molnárová, Valentová, učiteľky ŠMŠ

      

           
     T: 4 – 6/2018, 2019

      

      

     Fotodokumentácia a článok na internetovej stránke školy.

      

     Aktivita splnená.  Príspevok je na internetovej stránke našej školy.

     AKTIVITA 17: Návšteva stolárskej dielne – spracovanie dreva po kalamite  a výroba úžitkových predmetov vzniknutých vplyvom živelnými pohromami a prírodnými katastrofami.

      

      

     zodp.: koordinátori  

      

      

      

      

      

         
     T: 6 – 9/2018

     Počet zapojených tried, dekoračné výrobky, fotodokumentácia a článok na internetovej stránke školy.

      

     AKTIVITA 18 : Pomôžme prírode  exkurzia do lesnej škôlky,

     – zážitkové vyučovanie spojené s praktickou činnosťou starostlivosti  v lesnej škôlke.

     zodp.: koordinátori, užšie kolégium, Ferencová, Matalíková

      

      

      

     T: 5 – 6/2018, 2019

     10 žiakov zapojených do aktivity,

     fotodokumentácia a článok na internetovej stránke školy.

     Aktivita splnená. Príspevok je na internetovej stránke našej školy. Do aktivity sa zapojilo 11 žiakov.

     AKTIVITA  19: Návšteva ekofarmy. porovnať podstielkový chov a klietkový chov sliepok

     zodp.: učiteľky ŠMŠ

      

     T: 5 - 6/2018

      

     zodp.: Ferencová, Matalíková, Hlavatý, Vašková

      

     T: 9 – 10/2018

     Počet zapojených tried a výchovných skupín, fotodokumentácia a článok na internetovej stránke školy.

      

      

     Aktivita za obdobie 5 -6/2018 splnená. Príspevok je na stránke našej školy. Do aktivity sa zapojili 4 triedy.

                    

      

     Poznámky:

     -       informovanie rodičov a priaznivcov našej školy prostredníctvom školského časopisu a na internetovej stránke našej školy

     -       učitelia a zamestnanci školy oboznámení o aktivitách a zberoch koordinátormi a členmi užšieho kolégia

     -       výrobky využívame aj na obdarúvanie ľudí v dome sociálnych služieb, na rôznych stretnutiach riaditeľky školy,...

      

 • Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna 2021