• Stanovy OZ

    • STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

     OZ pri SŠJVI

      

     čl. I.

     Základné ustanovenia

      

     1. Názov občianskeho združenia:     OZ pri SŠJVI

      

     2. Sídlo občianskeho združenia:       Kláštorská 24/a, 054 01 Levoča

      

     3. Občianske združenie je dobrovoľné občianske združenie pedagógov, rodičov alebo iných zákonných zástupcov žiakov školy, ako aj iných fyzických alebo právnických osôb, pokiaľ chcú svojou činnosťou napomôcť dosiahnuť ciele občianskeho združenia.

      

     4. Občianske združenie je založené na dobu neurčitú.

      

     čl. II.

     Ciele a činnosti združenia

      

     1.  Občianske združenie má slúžiť na vytvorenie všestrannej podpory (vrátane alternatívnych finančných a materiálnych zdrojov) určenej  na rozvoj odborného rastu a skvalitnenia výučby a mimovyučovacích aktivít žiakov Spojenej školy Jána Vojtaššáka internátnej, Kláštorská 24/a, 054 01 Levoča. Ciele občianskeho združenia sú zamerané na spoluprácu medzi vedením školy a rodičmi, pedagogickými i nepedagogickými pracovníkmi školy, orgánmi verejnej správy                      a samosprávy, taktiež inými mimovládnymi organizáciami, ktoré sa zaoberajú výchovou                       a vzdelávaním s cieľom zabezpečiť predovšetkým:

      

     1. kvalitnú výchovu a vzdelávanie žiakov v súlade s najnovšími poznatkami v oblasti odbornej a všeobecnej pedagogiky,
     2. ochranu práv žiakov, v súlade s medzinárodnými dohovormi o ochrane práv dieťaťa,
     3. ochranu záujmov rodičov, resp. zákonných zástupcov, žiakov školy vyplývajúcich z ich prvoradej zodpovednosti za výchovu a vzdelávanie detí podľa platnej právnej úpravy rodinného práva,
     4. ochranu zamestnancov školy pred spoločensky nežiaducimi prejavmi alebo nátlakom zo strany jednotlivcov alebo rôznych skupín,
     5. ochranu zdravia žiakov a podporu ich zdravého duchovného, telesného a psychického rozvoja osobnosti, ale aj racionálneho stravovania,
     6. prevenciu v drogovej oblasti a sociálno-patologických javov,
     7. podporu rastu talentov vo všetkých spoločenskovedných, kultúrnych, literárno-umeleckých, prírodovedných a športových oblastiach,
     8. rast žiakov so zdravotným znevýhodnením formou rôznych činností primeraných ich veku, mentálnym a fyzickým osobitostiam, schopnostiam a možnostiam, podporovanie detí a žiakov bez ohľadu na ich sociálne prostredie,
     9. spoluprácu s vedením školy pri zabezpečovaní a organizácii kultúrno-spoločenských podujatí školy, športových podujatí školy, environmentálnych aktivít školy,  podľa ich špecifického obsahu a zamerania z pohľadu materiálnej a finančnej podpory,
     10. podporu výchovy, vzdelávania a spoločenského rozhľadu žiakov školy mimo vyučovacieho procesu a spoluprácu s vedením školy pri zabezpečovaní a organizácii výstav, školení, kurzov, škôl v prírode, lyžiarskych výcvikov, exkurzií, školských výletov a pod. pre  deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením a ich pedagógov, alebo podpora účasti na takýchto aktivitách organizovaná inými subjektami, podľa ich špecifického obsahu a zamerania z pohľadu materiálnej a finančnej podpory,
     11. sociálnu výpomoc  pre  deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením na to odkázaným - sirotám, polosirotám, pomoc v mimoriadnych prípadoch. Poskytovanie poradenstva a odborných konzultácií pre rodičov, pedagógov a iných ľudí, ktorí prichádzajú do styku s deťmi a žiakmi so zdravotným znevýhodnením,
     12. podporu vydávania časopisu informujúceho o dianí na škole alebo v samotnom občianskom združení,
     13. finančne pomáhať pri modernizácií materiálno - technického zabezpečenia školy pri inovácií učebných pomôcok, prístrojov, zariadení a didaktickej techniky, pri knižnično - informačnom zabezpečení vzdelávacieho procesu - nákup odbornej literatúry, novín, časopisov a publikácii pri nákupe učebných pomôcok a hračiek, pri softwarovom vybavení výpočtovej techniky,

      

     1. finančne a organizačne pomáhať pri zabezpečení externej odbornej podpory rozvoja školy - prednášková činnosť odborníkov, lektorské, poradenské a iné služby v škole,

      

     • finančne a organizačne pomáhať pri skvalitnení , skrášlení a obnove  školy,

      

     1. propagácia a prezentácia školy na verejnosti,

      

     1. zvyšovanie odbornej a metodickej úrovne zamestnancov školy, podpora ďalšieho vzdelávania učiteľov a vychovávateľov školy,

      

     1. nadväzovanie priamych kontaktov s organizáciami a jednotlivcami, ktorí pôsobia na výchovno – vzdelávacom poli v SR i v zahraničí, s cieľom výmeny skúseností a preberania a uplatňovania nových poznatkov;

      

      

     Občianske združenie bude vyvíjať všetky aktivity v súlade s právnymi predpismi, morálnymi    a etickými princípmi, za účelom naplnenia všetkých cieľov združenia.

      

     čl. III.

     Členstvo v občianskom združení

      

     1. Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia a ktorá prehlási, že sa s nimi oboznámila. Členstvo v združení vzniká prijatím člena príslušným orgánom na základe písomnej žiadosti uchádzača o členstvo. Prvými členmi občianskeho združenia sú členovia prípravného výboru, ktorí toto občianske združenie navrhli na registráciu.

     2. Členstvo v občianskom združení vzniká a obnovuje sa v každom novom školskom roku zaplatením členského príspevku.

      

     3. Členstvo v občianskom združení zaniká:

     1. vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena vystúpení zo združenia,
     2. úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby,
     3. zánikom združenia,
     4. vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena,
     5. vylúčením, ak člen opätovne a napriek upozorneniu  porušuje členské povinnosti, alebo z iných dôležitých dôvodov.

      

     O vylúčení podľa bodu 3. písm. e) rozhoduje valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou členských hlasov. Proti rozhodnutiu o vylúčení má právo podať člen odvolanie na najvyšší orgán združenia.

      

     čl. IV.

     Práva a povinnosti členov

      

     1. Členovia občianskeho združenia majú právo:

     1. podieľať sa na činnosti združenia,
     2. voliť a byť volení do orgánov občianskeho združenia,
     3. obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko,
     4. byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia,
     5. byť oboznámený s rozpočtom, účtovnou uzávierkou a výročnou správou občianskeho združenia,
     6. venovať občianskemu združeniu dar vo forme materiálneho, alebo finančného príspevku,
     7. navrhovať spôsob využitia prostriedkov združenia.

      

     2. Členovia občianskeho združenia sú povinní:

     1. dodržiavať stanovy občianskeho združenia,
     2. pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci,
     3. podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia,
     4. plniť uznesenia orgánov občianskeho združenia,
     5. chrániť majetok občianskeho združenia a jeho dobré meno,
     6. oznamovať orgánom občianskeho združenia všetky zmeny, pripomienky a návrhy, ktoré súvisia s porušovaním stanov, uznesení orgánov občianskeho združenia, a s nedodržiavaním všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s činnosťou občianskeho združenia.

      

     čl. V.

     Orgány občianskeho združenia

      

     Orgánmi  občianskeho združenia sú:

      

     1. Valné zhromaždenie
     2. Výkonný výbor (v skrate VV)
     3. Revízna komisia

      

      

     1.  Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom občianskeho združenia. Tvoria ho všetci členovia občianskeho združenia. Prostredníctvom valného zhromaždenia uplatňujú členovia svoje právo riadiť a kontrolovať činnosť občianskeho združenia. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sa na jeho rokovaní zúčastní nadpolovičná väčšina členov. Rozhodnutia valného zhromaždenia sú prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Valné zhromaždenie zvoláva predseda výkonného výboru, alebo nim poverený člen výkonného výboru, spravidla 1 - krát ročne.

      

     Valné zhromaždenie:

     • schvaľuje stanovy občianskeho združenia, ich zmeny a doplnky,
     • vyhodnocuje činnosť združenia za príslušné obdobie, prerokúva a  schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení združenia,
     • volí a odvoláva výkonný výbor  a revíznu komisiu,
     • schvaľuje členský príspevok na príslušný školský rok,
     • prerokováva správu o činnosti revíznej komisie,
     • rozhoduje o založení, zlúčení a zániku občianskeho združenia.

      

     2. Výkonný výbor je riadiacim orgánom združenia, tvorí  ho predseda, tajomník a hospodár, sú volení valným zhromaždením na funkčné obdobie, ktoré trvá 2 roky. V prípade potreby na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, môže byť výkonný výbor doplnený ďalšími členmi.

      

     Výkonný výbor:

     • riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu, rozhodnutia výkonného výboru sú pre predsedu OZ záväzné
     • zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie najvyššieho orgánu a pripravuje základné materiály na tieto rokovania,
     • vypracúva návrh čerpania rozpočtu na nový školský rok,
     • prerokúva správu o hospodárení OZ pred jej predložením valnému zhromaždeniu,
     • sa schádza podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, povinnosť zvolať výkonný výbor má predseda,
     • výkonný výbor musí byť zvolaný aj vtedy, a to do 30 dní, ak o to požiada aspoň polovica jeho členov písomnou formou alebo ak to navrhne revízna komisia.

      

     Predseda:

     • je štatutárnym orgánom občianskeho združenia, koná v mene OZ pri právnych úkonoch s tretími osobami,
     • je volený valným zhromaždením  na celé funkčné obdobie, t.j. na obdobie 2 rokov.
     • zasadnutie valného zhromaždenia je povinný zvolať predseda OZ aj vtedy, ak o to požiada vedenie školy, pedagogickí zamestnanci, alebo skupina rodičov vo veci, ktorá nestrpí odklad,
     • koordinuje prácu orgánov OZ,
     • má dispozičné právo k účtu OZ,
     • po prerokovaní výkonného výboru schvaľuje účtovnú závierku,

      

     Tajomník:

      

     • v neprítomnosti predsedu vedie zasadnutia orgánov občianskeho združenia,
     • môže zvolať zasadnutie valného zhromaždenia a VV, ak ho tým poverí predseda,
     • má spolu dispozičné právo k účtu OZ.

      

     Hospodár:

      

     • vedie účtovníctvo OZ, zodpovedá za správnosť vedenia účtovníctva výkonnému výboru
     • 1x ročne predkladá VV, revíznej komisií a valnému zhromaždeniu OZ správu o hospodárení OZ ,
     • 1x ročne predkladá na doplnenie a schválenie valnému zhromaždeniu OZ návrh čerpania rozpočtu na nový školský rok – podľa návrhu vypracovaného VV

      

     3. Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, tvoria ju traja členovia volení valným zhromaždením. Členstvo v revíznej komisií je nezlučiteľné s členstvom vo výkonnom výbore združenia. Revízna komisia zodpovedá za svoju činnosť valnému zhromaždeniu.

      

     Revízna komisia:

     • dozerá nad dodržaním stanov združenia,
     • dbá na súlad medzi rozhodnutiami výkonného výboru a stanovami občianskeho združenia a vnútorných predpisov,
     • posudzuje ročnú správu o činnosti združenia, návrhu rozpočtu, správu o hospodárení združenia vypracovanú tajomníkom OZ a účtovnú závierku,
     • upozorňuje na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie,
     • môže podať návrh na odvolanie funkcionárov združenia výkonnému výboru pre závažné porušenie stanov združenia.

      

     Iné stále a dočasné komisie sú ďalšie kontrolné orgány občianskeho združenia vytvorené za účelom kontroly financovania rôznych kultúrno-spoločenských, športových a iných podujatí organizovaných školou, na ktoré boli financované z prostriedkov občianskeho združenia.

      

     4. Akékoľvek zmeny stanov oznamuje predseda občianskeho združenia Ministerstvu vnútra SR do 15 dní od ich prijatia valným zhromaždením.

      

     čl. VI.

     Zásady hospodárenia občianskeho združenia

      

     1. Občianske združenie je samostatnou účtovnou jednotkou, ktorá vedie účtovníctvo v súlade so zákonom o účtovníctve a ďalšími právnymi predpismi. Občianske združenie hospodári s finančnými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu. Za správnosť účtovnej evidencie zodpovedá výkonnému výboru hospodár. VV zodpovedá za správnosť vedenia účtovníctva valnému zhromaždeniu.

      

     2. Ak občianske združenie vlastní hnuteľný alebo nehnuteľný majetok, tak jeho ochrana, evidencia a hospodárenie s ním sa vykonáva v súlade so všeobecne záväznými predpismi                       a podlieha kontrole Revíznej komisie.

      

     3. Majetok slúži len na napĺňanie cieľov občianskeho združenia a na jeho ďalší rozvoj. Výdavky občianskeho združenia musia byť v súlade s cieľmi a činnosťou občianskeho združenia v zmysle čl. II. týchto stanov.

      

     4. Zdrojmi majetku občianskeho združenia sú hlavne:

     1. členské príspevky,
     2. dary od fyzických a právnických osôb (vrátane sponzorstva),
     3. dotácie a granty, pričom dobrovoľné dary rodičov venované občianskemu združeniu nepodliehajú kompetencii rozpočtu občianskeho združenia (rozhoduje o nich výkonný výbor občianskeho združenia),
     4. výnosy z organizovania kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských alebo športových akcií,
     5. 2% podielu zo zaplatenia dane z príjmu fyzických a právnických osôb,
     6. iné príjmy z činnosti občianskeho združenia dosiahnuté v súlade so stanovami a všeobecne záväznými predpismi,
     7. úroky z finančných prostriedkov v peňažných ústavoch.

      

     5. Finančné a vecné dary, dotácie a granty poskytnuté fyzickými a právnickými osobami alebo inými členmi občianskeho združenia musia byť použité spôsobom a  na účel, na ktorý boli poskytnuté.

      

     6. Finančné prostriedky občianskeho združenia sa ukladajú na bankový účet občianskeho združenia v peňažnom ústave. Podpisové právo na disponovanie s týmito finančnými prostriedkami má predseda, tajomník a hospodár občianskeho združenia, prípadne iné osoby podľa rozhodnutia výkonného výboru občianskeho združenia. Pri disponovaní s bankovým účtom  konajú spoločne vždy dve osoby, ktoré majú podpisové právo.

      

     7. Odsúhlasenie čerpania finančných prostriedkov v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia na účely, ktoré neboli zahrnuté v schválenom rozpočte, môže urobiť samostatne výkonný výbor do výšky 1000 eur.

      

     8. Odsúhlasenie čerpania finančných prostriedkov nad limit 1000 eur, schváli valné zhromaždenie na svojom zasadaní.

      

     9. Hospodárenie občianskeho združenia sa plánuje a realizuje vždy len v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

      

      

     čl. VII.

     Zánik občianskeho združenia

      

     1. Občianske združenie zaniká:

      

     1. zlúčením s inými občianskymi združeniami,
     2. dobrovoľným rozpustením, o ktorom rozhoduje valné zhromaždenie  nadpolovičnou väčšinou prítomných členov, súčasne rozhoduje o prechode práv a záväzkov občianskeho združenia,
     3. právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení.

      

     2. V prípade zlúčenia s inými občianskymi združeniami prechádza protokolárnym zápisom všetok majetok, finančné prostriedky a doklady na občianske združenia, s ktorým sa pôvodné občianske združenia zlúčilo.

      

     3. V prípade dobrovoľného rozpustenia občianskeho združenia valné zhromaždenie určí likvidačnú komisiu, ktorá bude zložená z členov občianskeho združenia. Likvidačná komisia vykoná zúčtovanie majetku občianskeho združenia, sústredí finančné prostriedky, vyrovná všetky záväzky a dlhy, odovzdá daný majetok škole na výchovno-vzdelávacie účely.                                S likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia valného zhromaždenia.

      

     1. Zánik občianskeho združenia oznámi jeho predseda Ministerstvu vnútra SR do 15 dní od rozhodnutia valného zhromaždenia o dobrovoľnom rozpustení, prípadne zlúčení s inými občianskymi združeniami. Pri tejto likvidácii sa primerane postupuje podľa príslušných právnych predpisov SR.

      

      

      

     čl. VIII.

     Záverečné ustanovenia

      

      

     Stanovy občianskeho združenia nadobúdajú účinnosť dňom registrácie občianskeho združenia Ministerstvom vnútra SR.

      

      

     V Levoči, dňa 01.01.2019

 • Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna 2021