Charakteristika školy

 

 

  • Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna v Levoči je katolícka škola zriadená Rímskokatolíckou cirkvou, Biskupstvo Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie. Má štatút zariadenia zabezpečujúceho výchovu a vzdelávanie detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Po stránke vzdelávania je úplne porovnateľná so štátnymi školami, kladie však dôraz na duchovnú a mravnú formáciu žiakov

 

  • V každej triede sa vyučuje týždenne dve hodiny predmet rímskokatolícke náboženstvo. Súbežne s výchovno-vzdelávacím procesom škola poskytuje deťom a žiakom primeranú štruktúru duchovných, spoločenských, kultúrnych a športových aktivít, do ktorých sa žiaci zapájajú podľa svojich záujmov Vyučovanie na škole sa uskutočňuje podľa školských vzdelávacích programov vypracovaných školou a podľa učebných plánov a učebných osnov schválených zriaďovateľom CŠ po dohode s MŠ SR

 

  • výber najvhodnejších učebných plánov a učebných osnov je výhradne podmienený postihnutím či poruchou žiaka, prispôsobený kolektívu triedy, skupine žiakov alebo individuálnym potrebám, možnostiam a schopnostiam žiaka

 

Aktualizácia

16. máj 2018

Narodeniny a meniny

Dnes (Nedeľa 20.5.2018)
František Holub (3.V)
Zajtra (Pondelok 21.5.2018)
Ján Tomko (1.S)
Milada Tulejová (3.S)

Priebeh vyučovania

Počet návštev

Počet návštev: 738240

ssjvile © 2013-10