• Nadpis

    •  

      Školská jedáleň poskytuje stravovacie služby v rámci výchovy a vzdelávania pre deti a mládež, vrátane zamestnancov a pedagógov a iným fyzickým osobám na základe písomnej dohody.


               Stravovacia prevádzka sa podieľa na utváraní zdravých výživových, hygienických a spoločenských návykov počas konzumácie stravy. Pri výrobe hlavných a doplnkových jedál postupuje podľa zásad správnej výrobnej praxe a riadi sa materiálno-spotrebnými normami a receptúrami pre školské stravovanie.


     VÝDAJ STRAVY:

     raňajky : 7:30 – 7:55 hod.

     desiata : 9:10 – 9:55 hod.
     obed :11:30 - 13.30 hod

     olovrant: 15:30 – 16:00 hod.
     večera: 17.30 - 18.30 hod.

      

     Stravovacia skupina MŠ predšoláci: celková cena: 1,82€

                (R 0,28 + D 0,24 + O 0,60 + Ol 0,21 + V 0,49 )

      

     Stravovacia skupina MŠ: celková cena: 1,82€

                 (R 0,28 + D 0,24 + O 0,60 + Ol 0,21 + V 0,49 )

      

     Stravovacia skupina I: celková cena: 2,28€

                 (R 0,33 + D 0,25 + O 0,88 + Ol 0,21 + V 0,61 )

      

     Stravovacia skupina II: celková cena: 2,43€

                 (R 0,38 + D 0,25 + O 0,95 + Ol 0,21 + V 0,64 )

      

     Stravovacia skupina III HM: celková cena: 2,58€

                 (R 0,40 + D 0,25 + O 1,05 + Ol 0,21 + V 0,67 )

      

     Spôsob úhrady: Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred do 20. dňa v mesiaci v hotovosti, v kancelárii sociálnej pracovníčky.

     Odhlásiť stravu je možne do 7:50 hod. Zákonný zástupca odhlasuje svoje dieťa zo stravy pri chorobe, odchode zo školy apod. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa neposkytuje finančná ani vecná náhrada.

      

     Finančné vyrovnanie stravy (preplatok) sa realizuje až pri ukončení stravovania.


     Žiaci sa na odber stravy prihlasujú na základe vyplnenej prihlášky na stravovanie, ktorú obdržia u sociálnej pracovníčky, alebo triedneho pedagóga.

      

     Aktualizácia 18.12.2018

 • Aktualizácia: 15. januára 2019