PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PaedDr. Monika Husková Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25 32
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní - hravým čítaním k porozumeniu textu 7
PaedDr. Nadežda Suranovská Rigorózna skúška 0 32
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní - hravým čítaním k porozumeniu textu 7
Mgr. Jana Antalová Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I. 15 28
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity II. 13
Koordinácia školského kurikula predmetu náboženstvo / náboženská výchova 0
Kurikulum predmetu katolícko náboženstva / náboženskej výchovy 0
Mgr. Eva Buštová Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní - hravým čítaním k porozumeniu textu 7 32
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Mgr. Martina Cihová Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25 32
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní - hravým čítaním k porozumeniu textu 7
Mgr. Viera Dudičová Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8 36
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I. 15
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity II. 13
Mgr. Ľubomíra Duláková Rómsky jazyk v edukácii 21 31
Dieťa a hudba ... pohyb a hra 10
Mgr. Anna Džuganová Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity II. 13 53
Aktuálne otázky pedagogiky a psychológie v europskom vzdelávacom priestore 25
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I. 15
Mgr. Mária Fecková Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I. 15 35
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity II. 13
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní - hravým čítaním k porozumeniu textu 7
Mgr. Marcel Holló Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25 25
Mgr. Katarína Holotňáková Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8 64
Rozvíjanie grafomotorických zručností detí ako príprava na písanie v základnej škole 8
Orientacia v priestore a priestorová predstavivosť v predprimárnom vzdelávaní 7
Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v materskej škole 10
Rómsky jazyk v edukácii 21
Dieťa a hudba ... pohyb a hra 10
PaedDr. Ing.Alena Jandušíková Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní - hravým čítaním k porozumeniu textu 7 41
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácii v práci 10
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Rigorózna skúška 0
PaedDr. Miloš Jozefčák, PhD. Nové trendy v didaktike náboženskej výchovy 14 101
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity II. 13
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I. 15
Autorstvo alebo spoluautorstvo metodického materiálu v rozsahu 34 autorských normostrán 34
Aktuálne otázky pedagogiky a psychológie v europskom vzdelávacom priestore 25
Mgr. Larisa Jozefčáková Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25 34
Nové trendy v didaktike náboženskej výchovy 9
Aktuálne otázky pedagogiky a psychológie v europskom vzdelávacom priestore 0
Mgr. Eva Kašperová Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 0 3
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 3
Mgr. Mária Kedžuchová Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25 32
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní - hravým čítaním k porozumeniu textu 7
Mgr. Tomáš Koterba Kvalifikačné vzdelávanie pre splnenie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie predmetu telesná a športová výchova 124 124
Mgr. Martina Kovalčíková Aktuálne otázky pedagogiky a psychológie v europskom vzdelávacom priestore 25 39
Nové trendy v didaktike náboženskej výchovy 14
Mgr. Marcela Kuľová Dieťa a hudba ... pohyb a hra 10 64
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v materskej škole 10
Orientacia v priestore a priestorová predstavivosť v predprimárnom vzdelávaní 7
Rozvíjanie grafomotorických zručností detí ako príprava na písanie v základnej škole 8
Rómsky jazyk v edukácii 21
Rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky 0
Ing. Jana Maciaková Výchovný poradca 47 47
PaedDr. Mária Molnárová Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15 30
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Mgr. Magdaléna Petrisková Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25 32
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní - hravým čítaním k porozumeniu textu 7
Mgr. Monika Popadičová Dieťa a hudba ... pohyb a hra 10 39
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Rómsky jazyk v edukácii 21
Mgr. Katarína Strážiková Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní - hravým čítaním k porozumeniu textu 7 32
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Mgr. Janka Tomalová Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní - hravým čítaním k porozumeniu textu 7 32
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Mgr. Mária Vašková Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25 32
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní - hravým čítaním k porozumeniu textu 7
Mgr. Michaela Zombeková Aktuálne otázky pedagogiky a psychológie v europskom vzdelávacom priestore 25 99
Nové trendy v didaktike náboženskej výchovy 14
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry 60
Mgr. Viera Zoričáková Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I. 11 11
Tvorba individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vydelavácimi potrebani 0
Školská integrácia 0
Rozvoj komunikačných zručností pre výchovu , poradenstvo a prevenciu 0
Bc. Miloš Jozefčák. Dieťa a hudba ... pohyb a hra 10 31
Rómsky jazyk v edukácii 21
Mgr. Zuzana Polláková Odborné kompetencie pedagógov v oblasti integrácie deti sa špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebani 8 8
Mgr. Mariana Šoltésová Nové trendy v didaktike náboženskej výchovy 9 9
Aktuálne otázky pedagogiky a psychológie v europskom vzdelávacom priestore 0


© aScAgenda 2019.0.1135 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.10.2018

Aktualizácia

03. októbra 2018

Narodeniny a meniny

Dnes (Štvrtok 18.10.2018)
Anna Mária Čonková (2.MS)
Lukáš Čonka (2.MS)
Lukáš Lacko (1.K)
Zajtra (Piatok 19.10.2018)
Kristián Varga (2.A)

Priebeh vyučovania

Počet návštev

Počet návštev: 879098

ssjvile © 2013-10